Táknmál
Táknmál
Forskráning fyrir heimkomu

Leiðbeiningar fyrir spurningalista smitrakningarteymis sóttvarnarlæknis og Almannavarna

English below // Polski poniżej

Við biðjum þig um að fylla út spurningalista til að aðstoða smitrakningu.

Ástæðan er sú að reynt er að finna þá sem hafa verið í mestum samskiptum við þig á ákveðnu tímabili (sjá neðar). Þannig stöðvum við smitkeðjuna.

Ef spurningar vakna á meðan þú fyllir út spurningalistann er best að vera í sambandi við netspjallið á covid.is. Þar er líka hægt að skilja eftir skilaboð sem er svarað mjög fljótt ef beint spjall er lokað.

Almenn viðmið notuð til að meta þörf á sóttkví.

Ef samvera (útsetning) var lengri en 15 mínútur í einu og minna en tveggja metra nánd.
Náin samskipti (faðmlög).
Endurtekin samskipti við hinn smitaða  
- Jafnvel þó samvera hafi í hvert skipti verið styttri en 15 mínútur.
- Löng dvöl í sama rými innandyra á heimili/vinnustað.  

Tímabil rakningar

Smitrakning miðast við daginn áður en einkenna varð vart, eða daginn áður en sýni var tekið ef þú varst einkennalaus, og þar til þú einangraðir þig.

Dæmi: ef einkenni byrjuðu á mánudegi þá er miðað við að rakning nái til sunnudags og þar til núna.
Dæmi: ef þú fórst í sýnatöku án þess að vera með einkenni, þá nær rakning til dagsins áður en þú fórst í sýnatöku og þar til núna.

Gott er að hafa samband við þau sem þú varst í miklum samskiptum við innan þessa tíma. Best er að gera það sem fyrst því líklegt er að þau þurfi að fara í sóttkví. Þú þarft að gefa upp nöfn og símanúmer þeirra í spurningalistanum.

Sóttkví er 5 dagar frá því viðkomandi átti samskipti við smitaðan einstakling síðast. Sóttkví lýkur þegar niðurstöður úr boðaðri PCR sýnatöku berast.

Ef þú varst í minni samskiptum við fleiri þá geta þau skráð sig í smitgát. Þau þurfa líklega ekki að fara í sóttkví.

Dæmi: Þeir voru t.d. á sama stað og þú en í stuttan tíma. Til dæmis á sama vinnustað, en ekki nálægt þér nema mjög stutt.

Heimilisfólk

Ef þú ert á heimili þar sem aðrir búa eru tveir möguleikar fyrir þig:

Þú ferð annað í einangrun. Annað heimilisfólk fer í sóttkví á heimilinu í dag og lýkur henni þá með PCR sýnatöku 5 dögum eftir að þú ferð.  


Ef þú hefur aðgang að húsnæði þar sem þú getur einangrað þig alfarið frá öðrum þá er annað heimilisfólk á degi 0 í sóttkví daginn sem þú ferð. Mundu að láta vita á netspjalli covid.is ef þú ferð annað.
Ef þú hefur ekki aðgang að húsnæði getur þú óskað eftir dvöl á farsóttarhúsi. Athugaðu að eingöngu fólk sem alls ekki getur dvalið annars staðar kemst þar  að. Það gerir þú á netspjalli covid.is (ath. það er hægt að skilja eftir skilaboð sem svarað er mjög fljótlega). Dvöl á farsóttarhúsi er miðuð við 18 ára aldur en forráðamanni barna er heimilt að dvelja með þeim í einangrun. Dvölin er öllum að kostnaðarlausu.

Þú ert áfram á heimilinu. Dvelji annað heimilisfólk á heimilinu á meðan þú ert þar í einangrun er hætta á að það smitist líka og verði smitandi.

Annað heimilsfólk fer í sóttkví í dag og lýkur henni daginn eftir að þú útskrifast úr einangrun. ATH. ef einhver annar á heimilinu greinist og dvelur þar áfram þá lengist sóttkví hinna. Þetta getur sett af stað keðjuverkun sem getur tekið nokkrar vikur að klára.
Það er því mjög mikilvægt er að passa upp á einangrun þess smitaða, sleppa samskiptum ef mögulegt er, sótthreinsa snertifleti og lofta út, ef nauðsynlegt er að nota sömu rými.  

Hér eru leiðbeiningar um einangrun á heimili.

Ekki er mælt með því að þeir sem þurfa að fara í sóttkví vegna smitaðs fjölskyldumeðlims fari til annara til að vera í sóttkví þar sem hætt er á að þeir veikist og útsetji þar með aðra fyrir smiti sem ekki voru það áður.

Nánari upplýsingar um einangrun má finna hér.

Upplýsingar um sóttkví má finna hér.

English

We ask you to fill out the questionnaire to assist in contact tracing.

The reason is that we try to locate those who have been in the most contact with you during a certain period (see below). That is how we stop the chain of infection.

If questions arise while filling out the questionnaire, it is best to contact the online chat at covid.is. There you can also leave a message that will be answered very quickly if the direct chat is closed.

General criteria used to assess the need for quarantine.

If contact (exposure) was longer than 15 minutes at a time and proximity was less than two meters
Close contact (hugging).
Repeated contact with the infected individual
- Even if the contact was shorter than 15 minutes each time.
- Long stay in the same space indoors at home/workplace.  

Tracing period

Infection tracing is based on the day before the onset of symptoms, or the day before the test was taken if you were asymptomatic, and until you were isolated.

Example: if the symptoms started on Monday, it is assumed that the tracing will last from Sunday and until now.
Example: if you were tested without any symptoms, the tracing extends to the day before you were tested and until now.

It's good to get in touch with the people you've been in a lot of contact with during this time. It is best to do this as soon as possible, as they will likely have to go into quarantine. You will have to provide their names and phone numbers in the questionnaire.

Quarantine is 5 days since the person in question last had contact with an infected individual. Quarantine ends when the result of the announced PCR test is received.

If you were in less contact with others then they can register for special precaution. They will probably not need to quarantine.

Example: For example, they were in the same place as you but for a short time. For example, in the same workplace, but not near you except for a very short time.

Household members

If you live in a home where others live, you have two options:

You quarantine elsewhere. Other household members quarantine at home today and then completes it with a PCR test 5 days after you leave the home.  

If you have access to accommodation where you can completely isolate yourself from others, then other household members are on day 0 of quarantine the day you leave the home. Remember to let us know in the online chat covid.is if you go elsewhere.
If you do not have access to accommodation, you can request a stay at an epidemic house. Please note that only people who have no other accommodation options elsewhere can get accommodation there. You do this via the online chat at covid.is (note that it is possible to leave a message that will be answered very quickly). The stay in an epidemic house is based on the age of 18, but the guardian of children is allowed to stay with them in isolation. The stay is free of charge for everyone.

You stay in the home. If other household members stay in the home while you are there in isolation, there is a risk that they will also become infected and become contagious.

Other household members go into quarantine today and end it the day after you are discharged from isolation. PLEASE NOTE: if someone else in the household is diagnosed and continues to stay there, the quarantine of the others lengthens. This can trigger a chain reaction that can take several weeks to complete.
It is therefore very important to take care with the isolation of the infected individual, cease communication if possible, disinfect contact surfaces and ventilate, if it is necessary to use the same space.  

Here are instructions for isolating in the home.

It is not recommended that those who need to be quarantined due to an infected family member go stay with others to quarantine, since they are at risk of becoming ill, thereby exposing others to infections that were not previously exposed.

Further information on isolation can be found here.

Information on quarantine can be found here.

-------------

Polski

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza, który pomoże w śledzeniu możliwych dróg infekcji.

Przyczyną jest to  że staramy się znaleźć osoby, które miały z Tobą największy kontakt przez ostatni czas (patrz poniżej). W ten sposób chcemy zatrzymać łańcuch zakażeń.

Jeśli podczas wypełniania ankiety pojawią się niejasności prosimy o kontakt przez pośrednictwo czatu online na covid.is. W wypadku jeżeli bezpośredni czat jest zamknięty, można tam również wysłać wiadomość, na która prędko będzie odpowiedziane.

Ogólne kryteria stosowane do oceny konieczności poddania się kwarantannie.

Jeśli przebywanie razem (ekspozycja) trwało dłużej niż 15 minut na raz i było w mniej niż dwa metry odległości.
Bliska komunikacja (przytulanie).
Wielokrotny kontakt z osobą zarażoną
- Nawet jeśli wspólny czas był za każdym razem krótszy niż 15 minut.
- Długie przebywanie w tej samej przestrzeni jak na przykład w domu lub miejscu pracy.

Okres śledzenia infekcjii

Śledzenie infekcjii zaczyna się od dnia przed wystąpieniem objawów lub od dnia przed pobraniem próbki, jeśli nie wystąpiły objawy, i aż do momentu izolacji.

Przykład: jeśli symptomy zaczęły się w poniedziałek, zakłada się, że śledzenie ifekcjii zaczyna się od niedzieli i aż do chwili obecnej.
Przykład: jeżeli próbka została pobrana chociaż nie wystąpiły żadne objawy, śledzenie obejmuje dzień przed pobraniem próbki i aż do chwili obecnej.

Polecane jest skontaktowanie się z ludźmi, z którymi w tym czasie utrzymywano kontakt. Najlepiej zrobić to jak najszybciej jako że te osoby zostaną prawdopodobnie poddane kwarantannie. W ankiecie należy podać ich pełne imiona i numery telefonów. Kwarantanna trwa 5 dni od ostatniego kontaktu z osobą zarażoną. Kwarantanna kończy się po otrzymaniu wyników zapowiedzianego wcześniej próbkowania PCR.

Jeżeli było się w mniejszym kontakcie z innymi, można zapisać się na liste specjalnych środków ostrożności. Prawdopodobnie nie wystapi konieczność poddawannia się kwarantannie.

Przykład: Byli m.in. w tym samym miejscu co ty, ale przez krótki czas. Na przykład jeżeli ktoś przebywał w tym samym miejscy pracy, ale w pewnej odległości. Wyjątkiem jest jeżeli osoby pracowały w dużej bliskości.

Osoby w tym samym domu lub mieszkaniu

Osoby które mieszkaj w domu z innymi mają dwie możliwości:

Jeśli mieszkasz w domu, w którym mieszkają inni, masz dwie możliwości:

Trzeba udać sie na izolacje. Inni członkowie rodziny poddają się tego samego dnia kwarantannie w domu i kończą ją pobieraniem próbek PCR 5 dni po Twoim wyjściu.

Jeśli masz dostęp do mieszkania, w którym możesz całkowicie odizolować się od innych, inni członkowie gospodarstwa domowego w dniu 0 zostaną poddani kwarantannie w domu który opuszczasz. Prosimy o pamiętanie o poinformowaniu na czacie online covid.is, jeżeli przenosisz się gdzie indziej.
Jeśli nie masz dostępu do mieszkania, możesz poprosić o pobyt w domu kwarantanny. Pamiętaj, że tylko osoby, które nie mogą zostać nigdzie indziej, mogą się tam dostać. Zgłasza się o pobyt na czacie online covid.is (pamiętaj, że możesz zostawić wiadomość na którą zostanie odpowiedziana jak najszybciej). Pobyt w domu kwarantannt jest od wieku 18 lat, ale opiekun małoletnich może przebywać z nimi na izolacji. Pobyt jest bezpłatny dla każdego.

Pozostajesz w domu. Jeśli inni członkowie rodziny pozostaną w domu, podczas gdy ty przebywasz na izolacji, istnieje ryzyko, że oni również zostaną zarażeni i zaraźliwi.

Inni członkowie gospodarstwa domowego przechodzą dziś na kwarantannę i kończą ją dzień po zakończeniu Twojej izolować. UWAGA. jeśli ktoś inny w gospodarstwie domowym zostanie zdiagnozowany i pozostanie w somu, kwarantanna pozostałych wydłuży się. Może to wywołać kilkutygodniową reakcję łańcuchową.
Dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o izolację zakażonego, w miarę możliwości pominąć komunikację, zdezynfekować powierzchnie dotykowe i dobrze przewietrzyć, jeśli konieczne jest wykorzystanie tej samej przestrzeni.

Oto wytyczne dotyczące izolacji w domu.

Nie zaleca się, aby osoby które muszą zostać poddane kwarantannie z powodu zarażonego członka rodziny, udawały się do innego miejsca na kwarantanne. Inni mogą wtedy zostać narażeni na zachorowanie, a przy tym narażając w ten sposób innych na infekcje.

Więcej informacji na temat izolacji można znaleźć tutaj.

Informacje na temat kwarantanny można znaleźć tutaj.

Aðgengilegar upplýsingar um reglurnar á landamærunum
Hér má finna flýtileið á ensku sem útskýrir helstu reglur sem gilda á landamærunum