Zaświadczenia

Zaświadczenie zwolnieniające z przepisów granicznych musi spełniać następujące warunki:

Zaświadczenie o wcześniejszej infekcji COVID-19 powinno zawierać lub zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR

Zaświadczenie musi być w języku islandzkim, szwedzkim, duńskim, norweskim lub angielskim.
Imię i nazwisko (zgodne z dokumentem podróży).
Datę urodzenia.
Kiedy przeprowadzono test (data).
Gdzie przeprowadzono test (kraj/miejscowość/adres).
Nazwa laboratorium / wystawcy zaświadczenia.
Data wydania zaświadczenia.
Numer telefonu laboratorium lub osoby odpowiedzialnej za wydanie zaświadczenia.
Rodzaj testu (PCR- test lub test na przeciwciała testem immunoenzymatycznym ELISA).
Wynik testu (dodatni wynik testu PCR na obecność SARS-CoV-2 datowany na co najmniej 14 dni wcześniej, lub obecnych przeciwciał).

Zaświadczenie o przebytej infekcji COVID-19

Należy pamiętać, że niektóre zaświadczenia o przebytej infekcji mają datę ważności.

Zaświadczenie o szczepieniu

Zaświadczenie o szczepieniu jedną z poniżej wymienionych szczepionek, która ma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Europie:

1. Comirnaty; Pfizer BioNTech

2. COVID-19 Vaccine Moderna

3. COVID-19 Vaccine AstraZeneca

4. COVID-19 Vaccine Janssen

Międzynarodowa książeczka szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest również akceptowana (żółta książeczka). Jedynie w przypadku jeśli WHO opisało i zatwierdziło szczepionkę wymienioną na certyfikacie, niezależnie od miejsca szczepienia. Oto lista szczepionek, które można wpisać do żółtej książeczki:

1. Tozinameran-COVID-19 mRNA Vaccine (Comirnaty®) Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH.

2. COVID-19 Vaccine (Vaxzevria®; ChAdOx1-S) AstraZeneca AB.

3. COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S) AstraZeneca/SK Bio (SK Bioscience Co. Ltd).

4. COVID-19 (ChAdOx1-S) Vaccine AstraZeneca (Covidshield™ Serum Institute of India Pvt. Ltd).

5. COVID-19 Vaccine (Ad26.COV2-S) Janssen-Cilag International NV.

6. COVID-19 Vaccine Moderna (mRNA-1273), Moderna Therapeutics.

7. SARS-CoV-2 Vaccine BIBP (Vero Cell) (Sinopharm/Bejing Institute of Biological Products Co., Ltd.)

Zaświadczenia mogą być w formie papierowej lub elektronicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej oceniają ważność zaświadczenia i w razie wątpliwości wezwą przedstawiciela epidemiologa (pracownika służby zdrowia). Ostateczną decyzję o ważności zaświadczenia podejmie epidemiolog. Jeżeli podróżny przedstawi zaświadczenie, w którym jakikolwiek z wymaganych warunków nie będzie spełniony, zostanie ono uznane za nieważne, a dana osoba będzie podlegała zasadom jakie obowiązują innych pasażerów, tj. przedstawienie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR, poddanie się podwójnemu testowi oraz przebyciu kwarantanny.

Świadectwo szczepień musi spełniać następujące warunki:

Zaświadczenie musi być w języku islandzkim, duńskim, norweskim,  szwedzkim, angielskim lub francuskim. Zaświadczenie w innym języku może być ważne, jeżeli tłumaczenie opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego jest dołączone do jednego z wymaganych języków.
Imię i nazwisko (zgodne z dokumentem podróży).
Datę urodzenia.
Nazwę choroby, przeciwko której zostaliśmy zaszczepieni (COVID-19).
Kiedy miały miejsce szczepienia (daty)
Warunkiem jest zakończenie szczepień; poniżej podano liczbę dawek wymaganych do zakończenia szczepienia dla każdej szczepionki.
Informacje o wystawcy zaświadczenia (pracownik służby zdrowia / instytucja) wraz z podpisem w przypadku międzynarodowego świadectwa szczepień.
Nazwę szczepionki.
Od 1 lipca - certyfikat jest ważny po upływie 14 dni od podania drugiej dawki (lub 14 dni od dawki Janssen)

Negatywny wynik testu na COVID-19

Wszystkie osoby przyjeżdżające do Islandii muszą okazać certyfikat negatywnego wyniku testu na COVID-19 (SARS-CoV-2) przed wejściem na pokład samolotu lub statku do Islandii, a także w chwili przybycia. Podróżni, którzy okażą certyfikat pełnego zaszczepienia lub certyfikat ozdrowieńca, mogą posiadać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego. Podróżni, którzy nie zostali w pełni zaszczepieni ani nie przeszli infekcji, muszą okazać negatywny wynik testu PCR. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z testu PCR.
Negatywny wynik testu należy uzyskać w ciągu najwyżej 72 godzin przed wyjazdem (rozpoczęciem pierwszego etapu podróży).
Certyfikat musi być sporządzony w języku islandzkim, norweskim, szwedzkim, duńskim lub angielskim. Certyfikaty w innych językach nie są przyjmowane.
Wynik testu musi zostać wcześniej zarejestrowany.
Dla rezydentów i obywateli Islandii grzywna za niespełnienie wymogu posiadania negatywnego wyniku testu PCR wynosi 100 000 koron islandzkich (ISK).
Osoby niebędące obywatelami ani rezydentami, które nie posiadają negatywnego wyniku testu PCR, nie uzyskają pozwolenia na wjazd do Islandii.

Potwierdzenie/zaświadczenie o odbywaniu kwarantanny

Wydanie potwierdzenia/zaświadczenia jest możliwe pod warunkiem, że dana osoba jest zarejestrowana jako objęta kwarantanną. Kwarantanna została nałożona w związku z podróżą lub zarejestrowaniem na kwarantannie przez lokalny ośrodek zdrowia lub zespół ds. monitorowania, zgodnie z instrukcjami Głównego Epidemiologa. Film przedstawiający, w jaki sposób można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, jest dostępny na heilsuvera.is. Osoby, które muszą zostać objęte kwarantanną, mogą zarejestrować informacje na ten temat na stronie internetowej heilsuvera.is i otrzymać zaświadczenie. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie. Do rejestracji na stronie Heilsuvera wymagane jest elektroniczne ID.

Powiązana zawartość