Obowiązujące ograniczenia

Rozporządzenie dotyczące ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń w czasie pandemii będzie obowiązywać do 8 grudnia 2021 r.

Ograniczenia dotyczące liczby osób, zasady dystansu społecznego i noszenie maseczek

Ograniczenia dotyczące liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach

W jednym miejscu publicznym lub prywatnym, wewnątrz lub na zewnątrz, może przebywać równocześnie, z pewnymi ograniczeniami, maksymalnie 50 osób. Prosimy zapoznać się z przedstawioną poniżej zasadą dotyczącą testów antygenowych.

Ograniczenia dotyczące liczby osób oraz zasada zachowania dystansu nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2016 lub później.

Maksymalnie 500 osób może uczestniczyć w wydarzeniu po spełnieniu dodatkowych warunków:

Wszyscy uczestnicy, urodzeni w 2015 roku i wcześniej, muszą przedstawić jeden z poniższych dokumentów:
a) negatywny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego nie później niż 48 godzin przed wydarzeniem w certyfikowanym ośrodku wykonywania testów. Uwaga: wyniki testów wykonywanych samodzielnie nie będą akceptowane.
b) dowód przebytej infekcji COVID-19 (sprzed co najmniej 14 dni i nie starszy niż 180 dni).
Zasada zachowania odległości 1 metra od innych osób z wyjątkiem zajmowania miejsc siedzących.
Wszyscy goście muszą być zarejestrowani z podaniem nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Informacje te należy przechowywać w dokumentacji przez dwa tygodnie. Jeżeli goście zajmują miejsca numerowane, muszą być odpowiednio zarejestrowani.
Maseczki należy nosić wewnątrz, w miejscach, w których nie można zachować odległości 1 metra od innych osób. Zasada ta nie obowiązuje w szkołach tańca. Dzieci urodzone w roku 2006 lub później są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek.
Podczas przerw nie jest dozwolona sprzedaż napojów i przekąsek.

Zasady dystansu społecznego

We wszystkich miejscach pracy i tam, gdzie wykonywana jest inna działalność zawodowa, osoby niespokrewnione muszą utrzymywać między sobą odległość jednego metra.

W przypadku zgromadzeń, podczas których uczestnicy zajmują miejsca siedzące, zasada zachowania odległości 1 metra nie obowiązuje, jednak należy nosić maseczki.

Maseczki

Należy nosić maseczki w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania odległości 1 metra między osobami, które nie są spokrewnione. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci urodzonych w 2006 roku lub później.

Maseczki należy również nosić tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie 1 metra odstępu od innych osób; dotyczy to między innymi placówek służby zdrowia, sklepów, muzeów, lotów krajowych i podróży promem, transportu publicznego, taksówek i autokarów, kursów jazdy i szkoleń lotniczych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów masażu, salonów tatuażu, salonów fryzjerskich dla psów, solariów lub podobnych miejsc czy sytuacji.

Ponadto osoby, które nie rozumieją lub nie są wystarczająco dojrzałe, aby prawidłowo nosić maseczkę, lub nie są w stanie tego robić z innych powodów, na przykład ze względów zdrowotnych, są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki.

Zajęcia szkolne

Maksymalna liczba osób mogących przebywać w tym samym miejscu podczas wszystkich zajęć szkolnych wynosi 50 osób, jednak dzieci urodzone w 2016 r. są zwolnione z tej zasady. Dzieci urodzone w 2006 r. i młodsze nie muszą nosić maseczek.

Pracownicy przedszkoli i żłobków nie muszą nosić maseczek podczas pracy z dziećmi.

Nauczyciele szkół podstawowych mogą zdjąć maseczkę, gdy uczniowie przebywają na swoich miejscach w klasie.

Nauczyciele i uczniowie wyższych szkół średnich mogą zdjąć maseczkę, gdy uczniowie przebywają na swoich miejscach w klasie.

Mieszanie grup jest dopuszczalne na wszystkich etapach edukacji.

Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia liczby osób w strefach wspólnych (wejścia, hole, toalety i korytarze).

Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

W aptekach, sklepach spożywczych i innych sklepach może przebywać do 50 osób. Dodatkowo na każdych 10 m2 może znajdować się 5 osób (maksymalnie 500 klientów jednocześnie w pomieszczeniu), pod warunkiem, że jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 1 metra między niespokrewnionymi osobami.

Podczas widowisk, pokazów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych na scenie może znajdować się maksymalnie 50 osób zarówno podczas prób, jak i występów. Na danym obszarze może przebywać do 50 uczestników zajmujących miejsca siedzące, przy czym muszą oni nosić maseczki. Miejsca siedzące muszą być numerowane i przypisane do konkretnego uczestnika z podaniem jego imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości oraz numeru telefonu. Podczas zajmowania miejsc siedzących można odstąpić od zasady zachowania 1 metra odległości od innych osób. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2016 r. lub później. Podczas przerw nie jest dozwolona sprzedaż napojów i przekąsek. W każdym miejscu dopuszcza się przebywanie 500 osób, jeżeli okażą negatywny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed uczestnictwem w certyfikowanym ośrodku wykonywania testów.

Należy zapoznać się z regułami specjalnymi, które dotyczą przebywania w danym miejscu do 500 osób, pod warunkiem wykonania szybkiego testu antygenowego.

Podczas uroczystości religijnych i spotkań związków wyznaniowych może być obecnych maksymalnie 50 osób. Ten sam wymóg odnosi się do styp, uroczystości z okazji bierzmowania i tym podobnych wydarzeń. Podczas uroczystości religijnych i spotkań związków wyznaniowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych, konferencji, wykładów i podobnych wydarzeń może być obecnych maksymalnie 500 osób, jeżeli okażą negatywny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego w certyfikowanym ośrodku wykonywania testów nie wcześniej niż 48 godzin przed wydarzeniem.    

Restauracje, w których dozwolone są napoje alkoholowe mogą pozostać otwarte do godziny 22.00 we wszystkie dni tygodnia przy maksymalnej liczbie 50 klientów w każdym pomieszczeniu i musi być przestrzegana zasada zachowania odległości 1 metra. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani z podaniem nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Napoje alkoholowe mogą być podawane wyłącznie gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 23.00.

Kluby nocne i bary mogą być otwarte do godziny 22.00 we wszystkie dni tygodnia z zachowaniem limitu 50 osób w każdym pomieszczeniu. Napoje alkoholowe mogą być podawane wyłącznie gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani z podaniem nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 23.00.

Salony gier mogą być otwarte do godziny 22.00 we wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem limitu do 50 osób w każdym pomieszczeniu. Napoje alkoholowe mogą być podawane wyłącznie gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 23.00.

Zgromadzenia o charakterze prywatnym w miejscach posiadających licencję na podawanie napojów alkoholowych nie mogą odbywać się po godzinie 23.00.

Tymczasowe pozwolenia na spotkania towarzyskie, takie jak koncerty, potańcówki, ogniska czy inne imprezy, które mogą przyciągać tłumy po godzinie 23.00, nie mogą być wydawane.

Pływalnie i kąpieliska, spa i siłownie są otwarte dla 75% dopuszczalnej liczby osób. Sprzęt musi być dezynfekowany po każdym użytkowniku, a wszyscy użytkownicy muszą być zarejestrowani. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2016 r. lub później.

Na stokach narciarskich może przebywać 75% maksymalnego limitu osób dla każdego obszaru. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2016 r. lub później.

Zajęcia sportowe ÍSÍ

Zajęcia sportowe w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, są dozwolone. Maksymalna liczba osób w każdym miejscu wynosi 50. Należy zastosować środki zapobiegawcze, a wspólny sprzęt dezynfekować po użyciu. W pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację i regularnie je wietrzyć. W wydarzeniach może uczestniczyć maksymalnie 500 osób pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów, np. okazania ujemnego wyniku szybkiego testu antygenowego wykonanego w certyfikowanym ośrodku wykonywania testów. Uwaga: wyniki testów wykonywanych samodzielnie nie będą akceptowane. Aktywność sportowa pod egidą ÍSÍ podlega specjalnym wytycznym odnoszącym się do tych dyscyplin sportowych.

Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych są dozwolone. Na widowni może znajdować się do 50 widzów zajmujących miejsca siedzące. Kibice w salach i halach sportowych muszą nosić maseczki. Miejsca siedzące muszą być numerowane i przypisane do konkretnego kibica z podaniem jego imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu.

W przypadku dyscyplin sportowych niepodlegających ÍSÍ należy określić oddzielne wytyczne lub muszą być przestrzegane te same wytyczne, które dotyczą porównywalnych dyscyplin objętych patronatem ÍSI.

Wyjątki

Rozporządzenie nie dotyczy lotnisk ani portów międzynarodowych, samolotów i statków na trasach międzynarodowych oraz statków rybackich. Rozporządzenie nie dotyczy także podmiotów świadczących usługi medyczne, domów opieki ani podobnych placówek. Instytucje te zobowiązane są do określenia specjalnych zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom.

Zapobieganie zakażeniom

Powierzchnie często dotykane przez wiele osób, np. klamki i poręcze, należy jak najczęściej dokładnie czyścić i dezynfekować.

Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących do rąk przy wejściach oraz w pobliżu często dotykanych powierzchni, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.

Należy stosować oznakowanie przypominające ogółowi społeczeństwa i pracownikom o obowiązujących osobistych środkach zapobiegania zakażeniom.

Ograniczenia dotyczące liczby osób niedotyczą transportu publicznego, podróży autokarem, lotów krajowych, promówpasażerskich ani pracy jednostek reagowania, takich jak policja, strażpożarna, asystenci ds. ochrony ludności i pracownicy służby zdrowia. Ponadtoprzepisy te nie mają zastosowania do prac rządu, Rady Stanu, parlamentu(Alþingi), Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz sądów w przypadku wykonywaniawładzy sądowniczej.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące pandemii, dróg zakażenia, kwarantanny, izolacji oraz szczepień.

Naruszenie zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom może podlegać karze grzywny.

Reakcja Islandii

Reakcja władz Islandii oraz cele działań podejmowanych w związku z pandemią COVID-19 są jasne od samego początku. Głównym celem jest zapewnienie, by kluczowa infrastruktura Islandii, w szczególności opieka zdrowotnej, była w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom nieuchronnie związanym z chorobą.

Powiązana zawartość