Obowiązujące ograniczenia

Rozporządzenie dotyczące ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń w czasie pandemii wchodzi w życie 15 września 2021 r. i obowiązuje do 6 październik 2021 r. włącznie.

Rozporządzenie nie dotyczy lotnisk ani portów międzynarodowych, samolotów i statków na trasach międzynarodowych oraz statków rybackich. Rozporządzenie nie dotyczy także podmiotów świadczących usługi medyczne, domów opieki ani podobnych placówek. Instytucje te zobowiązane są do określenia specjalnych zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom.

Ograniczenia liczby osób nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2006 lub później. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci urodzonych w 2006 roku lub później.

Rozporządzenie to dotyczy zajęć szkolnych, zależnie od ich charakteru.

Ograniczenia dotyczące liczby osób, zasady dystansu społecznego i noszenie maseczek

Ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Maksymalna liczba osób, które mogą gromadzić się w jednym miejscu, wynosi 500, z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenie to dotyczy miejsc publicznych i prywatnych, znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz budynków. Od 3 września obowiązuje ponadto następująca zasada: W wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 1500 osób pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów, np. uzyskania ujemnego wyniku szybkiego testu antygenowego. Zob. poniżej.

Ograniczenia dotyczące zgromadzeń oraz zasada zachowania dystansu społecznego nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2006 lub później. Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą transportu publicznego, podróży autokarem, lotów krajowych, promów pasażerskich ani pracy jednostek reagowania (takich jak policja, straż pożarna, asystenci ds. ochrony ludności i pracownicy służby zdrowia). Ograniczenia te nie mają również zastosowania do prac rządu, Rady Stanu, Alþingi (parlamentu islandzkiego), Rady Bezpieczeństwa Narodowego ani sądów wykonujących władzę sądowniczą.

Zasady dystansu społecznego

We wszystkich miejscach pracy i tam, gdzie wykonywane są inne zadania zawodowe, osoby niezwiązane ściśle ze sobą muszą utrzymywać między sobą odległość jednego metra.

Zasada jednego metra odstępu może nie obowiązywać w czasie wydarzeń, podczas których uczestnicy zajmują miejsca siedzące, o ile wszyscy będą zajmować przeznaczone dla nich miejsca i podadzą swoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz numer telefonu, a ponadto będą nosić maseczki.

Maseczki

Maseczki należy nosić w pomieszczeniach, w których nie można zastosować zasady dystansu społecznego wymagającego zachowania odległości jednego metra między osobami, które nie są ze sobą blisko związane. Dotyczy to również wydarzeń, podczas których uczestnicy zajmują wyznaczone miejsca. Zasady dotyczące dystansu społecznego oraz obowiązek noszenia maseczki nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2006 lub później.

Maseczki należy również nosić w pomieszczeniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie jednego metra odstępu od innych osób. Dotyczy to między innymi placówek służby zdrowia, sklepów, muzeów, lotów krajowych i podróży promem, transportu publicznego, taksówek i autokarów, kursów jazdy i szkoleń lotniczych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów masażu, salonów tatuażu, salonów fryzjerskich dla psów, solariów lub podobnych miejsc czy sytuacji. Maseczki muszą zakrywać usta i nos.

Ponadto osoby, które nie rozumieją lub nie są wystarczająco dojrzałe, aby prawidłowo nosić maseczkę, lub nie są w stanie tego robić z innych powodów, na przykład ze względów zdrowotnych, są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki.

Nauczyciele i uczniowie urodzeni w roku 2005 lub wcześniej mogą zdejmować maseczki w klasach, gdy wszyscy zajmą swoje miejsca.

Działalność zawodowa związana ze szczególnym ryzykiem zakażenia

Wydarzenia z miejscami siedzącymi:

Podczas uroczystości religijnych, spotkań związków wyznaniowych, wydarzeń scenicznych, kulturalnych i sportowych, imprez, konferencji, wykładów oraz podobnych wydarzeń może być obecnych do 500 osób, jeśli spełnione są poniższe warunki. Zasady dystansu społecznego nie dotyczą wydarzeń, w czasie których uczestnicy zajmują miejsca siedzące.

Wszyscy uczestnicy muszą być przypisani do konkretnych, ponumerowanych miejsc i muszą podać imię i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz numer telefonu. Informacje te należy przechowywać w dokumentacji przez dwa tygodnie.
Każdy, kto przebywa w pomieszczeniach, musi nosić maseczkę (wyjątkiem są dzieci urodzone w roku 2006 lub później).
Dozwolone są przerwy w trwających wydarzeniach, a także sprzedaż napojów i przekąsek. W czasie przerw konieczne jest przestrzeganie zasady dystansu społecznego wymagającej zachowania jednego metra odległości pomiędzy osobami.

W wydarzeniu może uczestniczyć do 1500 osób, pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:

Wszyscy uczestnicy muszą okazać ujemny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wydarzeniem. Uwaga: wyniki testów wykonywanych samodzielnie nie będą akceptowane.
Należy stosować zasadę zachowania dystansu wynoszącego 1 metr, pomijając usadzenie gości.
Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani z podaniem imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Zarejestrowane dane muszą być przechowywane w dokumentacji przez dwa tygodnie, a następnie zniszczone.
Wszyscy goście muszą nosić w pomieszczeniach maseczki, jeśli zachowanie dystansu wynoszącego 1 metr między stojącymi gośćmi jest niemożliwe.

Mimo to szkoły podstawowe i średnie mogą organizować wydarzenia dla uczniów do 1500 gości, pod warunkiem że goście przedstawią negatywny wynik szybkiego testu antygenowego, który musi zostać wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej. Takie wydarzenia są zwolnione z restrykcji dotyczących dystansu społecznego i wymogu noszenia maseczek.

Różna działalność zawodowa

W sklepach może przebywać do 500 osób, pod warunkiem, że możliwe jest utrzymanie odległości wynoszącej co najmniej jeden metr pomiędzy osobami niezwiązanymi ściśle ze sobą.  Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących do rąk przy wejściach oraz w pobliżu powierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.

Podczas widowisk, pokazów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych na scenie może znajdować się maksymalnie 500 osób, zarówno podczas prób, jak i występów. Na danym obszarze może przebywać do 500 uczestników zajmujących miejsca siedzące, przy czym w pomieszczeniach muszą oni nosić maseczkę. Miejsca siedzące muszą być numerowane i przypisane do konkretnego uczestnika z podaniem jego imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego oraz numeru telefonu. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2006 roku lub później. Podczas przerw dozwolona jest sprzedaż napojów i przekąsek. Od 3 września: Należy zapoznać się z regułami specjalnymi, które dotyczą przebywania w danym miejscu do 1500 osób, pod warunkiem przestrzegania pewnych wymogów. Patrz powyżej.

Podczas uroczystości religijnych i spotkań związków wyznaniowych może być obecnych maksymalnie 500 osób. Ten sam wymóg odnosi się do styp, uroczystości z okazji bierzmowania i tym podobnych.

Restauracje mające pozwolenie na podawanie alkoholu mogą pozostawać otwarte do godz. 00.00 we wszystkie dni tygodnia i mogą przyjmować do 500 gości pod warunkiem zachowywania metra odległości pomiędzy osobami. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani z podaniem imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Napoje alkoholowe mogą być podawane wyłącznie gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą opuścić lokal do 1.00.

Kluby nocne i bary mogą być otwarte do godz. 00.00 każdego dnia i mogą przyjmować do 500 gości. Napoje alkoholowe mogą być podawane wyłącznie gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani z podaniem imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego i numeru telefonu. Wszyscy goście muszą opuścić lokal do 1.00.

Zgromadzenia o charakterze prywatnym w lokalach dysponujących zezwoleniem na podawanie alkoholu mogą trwać do godzin późniejszych niż 00.00, pod warunkiem, że po tej godzinie alkohole nie będą już podawane, a wszyscy goście, których liczba nie może przekraczać 500, będą zarejestrowani.

Automaty do gier i salony gier mogą pozostawać otwarte do godz. 00.00 i może w nich przebywać maksymalnie 500 osób. Napoje alkoholowe mogą być podawane wyłącznie gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą opuścić lokal do 1.00.

Baseny pływackie i kąpielowe są otwarte dla maksymalnej dozwolonej liczby osób.

Ośrodki spa i siłownie są otwarte dla maksymalnej dozwolonej liczby osób. Sprzęt musi być dezynfekowany po każdym użytkowniku, a wszyscy użytkownicy muszą być zarejestrowani. W częściach wspólnych zaleca się noszenie maseczek. Należy zapewnić wentylację i łatwy dostęp do środków dezynfekujących do rąk i sprzętu, ponadto należy zachowywać zasadę jednego metra odległości pomiędzy osobami.

Na polach kempingowych może przebywać do 500 osób w obrębie każdego obszaru zapobiegania zakażeniom. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2006 roku lub później. Obszary zapobiegania zakażeniom mogą znajdować się w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Osoby niezwiązane ściśle ze sobą muszą utrzymywać między sobą odległość jednego metra. Kontakty między odrębnymi grupami podróżujących muszą być ograniczone do minimum.

W muzeach może przebywać maksymalna dozwolona na danej powierzchni liczba osób, przy czym nie może to być więcej niż 500 osób w danym miejscu.

Tymczasowe pozwolenia na spotkania towarzyskie, takie jak koncerty, potańcówki, ogniska czy inne imprezy, które mogą przyciągać tłumy po godzinie 00.00, nie mogą być wydawane.

Podczas redyków należy przestrzegać limitu 500 osób oraz zasady zachowania dystansu wynoszącego 1 metr. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dotyczących wędrówek i redyków dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia Rolników.

Zajęcia sportowe organizowane przez Narodowy Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie Sportu Islandii (ÍSÍ)

Zajęcia sportowe w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, są dozwolone. Maksymalna liczba osób w każdym miejscu wynosi 500. Należy zastosować środki zapobiegawcze, a wspólny sprzęt dezynfekować po użyciu. W pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację i regularnie je wietrzyć.

Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych są dozwolone; na widowni może znajdować się maksymalnie 500 kibiców zajmujących miejsca siedzące. Kibice w salach i halach sportowych muszą nosić maseczki. Miejsca siedzące muszą być numerowane i przypisane do konkretnego kibica z podaniem jego imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego i numeru telefonu Należy przestrzegać zasad dotyczących imprez i wydarzeń z miejscami siedzącymi. Patrz powyżej. Sprzedaż napojów i przekąsek w miejscach odbywania się zawodów jest dozwolona.

W przypadku dyscyplin sportowych niepodlegających ÍSÍ należy określić oddzielne wytyczne lub muszą być przestrzegane te same wytyczne, które dotyczą porównywalnych dyscyplin objętych patronatem ÍSI.

Zakłady pracy, sklepy, budynki użyteczności publicznej i zakłady usługowe

Zastosowanie mają zasady zachowania odległości jednego metra pomiędzy osobami przebywającymi w jednym miejscu, a także zasady dotyczące dozwolonej liczby osób. Pomiędzy poszczególnymi obszarami nie powinno być żadnego kontaktu.

Zapobieganie zakażeniom

Powierzchnie często dotykane przez wiele osób, np. klamki i poręcze, należy jak najczęściej dokładnie czyścić i dezynfekować.

Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących do rąk przy wejściach oraz w pobliżu powierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.

Należy stosować oznakowanie przypominające ogółowi społeczeństwa i pracownikom o obowiązujących osobistych środkach zapobiegania zakażeniom.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na typowe pytania dotyczące pandemii, dróg zakażenia, kwarantanny, izolacji oraz szczepień.

Naruszenie zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom może podlegać karze grzywny.

Powiązana zawartość