Obowiązujące ograniczenia

Rozporządzenie dotyczące ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń w czasie pandemii wchodzi w życie 20 września 2021 r. i obowiązuje do 17 listopad 2021 r. włącznie.

Rozporządzenie nie dotyczy lotnisk ani portów międzynarodowych, samolotów i statków na trasach międzynarodowych oraz statków rybackich. Rozporządzenie nie dotyczy także podmiotów świadczących usługi medyczne, domów opieki ani podobnych placówek. Instytucje te zobowiązane są do określenia specjalnych zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom.

Ograniczenia liczby osób nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2006 lub później. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci urodzonych w 2006 roku lub później.

Rozporządzenie to dotyczy zajęć szkolnych, zależnie od ich charakteru.

Ograniczenia dotyczące liczby osób, zasady dystansu społecznego i noszenie maseczek

Ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Maksymalna liczba osób, które mogą gromadzić się w jednym miejscu, wynosi 2000, z pewnymi ograniczeniami. Ograniczenie to dotyczy miejsc publicznych i prywatnych, znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz budynków na wydarzeniach dozwolone jest przebywanie nieograniczonej liczby osób, pod warunkiem, że wszyscy goście przedstawią negatywny wynik szybkiego testu.

Ograniczenia dotyczące zgromadzeń oraz zasada zachowania dystansu społecznego nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2006 lub później. Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą transportu publicznego, podróży autokarem, lotów krajowych, promów pasażerskich ani pracy jednostek reagowania (takich jak policja, straż pożarna, asystenci ds. ochrony ludności i pracownicy służby zdrowia). Ograniczenia te nie mają również zastosowania do prac rządu, Rady Stanu, Alþingi (parlamentu islandzkiego), Rady Bezpieczeństwa Narodowego ani sądów wykonujących władzę sądowniczą.

Zasady dystansu społecznego

We wszystkich miejscach pracy i tam, gdzie wykonywane są inne zadania zawodowe, osoby niezwiązane ściśle ze sobą muszą utrzymywać między sobą odległość jednego metra.

Zasada jednego metra odstępu może nie obowiązywać w czasie wydarzeń, podczas których uczestnicy zajmują miejsca siedzące.

Zasady dotyczące dystansu społecznego nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2006 lub później.

Maseczki

Zaleca się noszenie maseczki, jeśli jest niemożliwe zapewnienie odległości 1 metra dystansu społecznego. Maseczki muszą zakrywać usta i nos.

Działalność zawodowa związana ze szczególnym ryzykiem zakażenia

Wydarzenia z miejscami siedzącymi:

Podczas uroczystości religijnych, spotkań związków wyznaniowych, wydarzeń scenicznych, kulturalnych i sportowych, imprez, konferencji, wykładów oraz podobnych wydarzeń może być obecnych do 2000 osób.

Dozwolone są przerwy w trwających wydarzeniach, a także sprzedaż napojów i przekąsek. W czasie przerw konieczne jest przestrzeganie zasady dystansu społecznego wymagającej zachowania jednego metra odległości pomiędzy osobami.

Na wydarzeniach dozwolone jest przebywanie nieograniczonej liczby osób, wszyscy uczestnicy muszą okazać ujemny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wydarzeniem. Uwaga: wyniki testów wykonywanych samodzielnie nie będą akceptowane.

Różna działalność zawodowa

W sklepach może przebywać do2000 osób, pod warunkiem, że możliwe jest utrzymanie odległości wynoszącej co najmniej jeden metr pomiędzy osobami niezwiązanymi ściśle ze sobą.  Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących do rąk przy wejściach oraz w pobliżu powierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.

Podczas widowisk, pokazów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych na scenie może znajdować się maksymalnie 2000 osób, zarówno podczas prób, jak i występów. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2006 roku lub później. Podczas przerw dozwolona jest sprzedaż napojów i przekąsekNależy sprawdzić szczegółowe zasady dla nieograniczonej liczby osób na wydarzeniach, bowiem wszyscy goście muszą przedstawić negatywny wynik szybkiego testu. Patrz powyżej.

Podczas uroczystości religijnych i spotkań związków wyznaniowych może być obecnych maksymalnie 2000 osób. Ten sam wymóg odnosi się do styp, uroczystości z okazji bierzmowania i tym podobnych.

Restauracje mające pozwolenie na podawanie alkoholu mogą pozostawać otwarte do godz. 1.00 we wszystkie dni tygodnia i mogą przyjmować do 2000 gości pod warunkiem zachowywania metra odległości pomiędzy osobami. Wszyscy goście muszą opuścić lokal do 2.00.

Kluby nocne i bary mogą być otwarte do godz. 1.00 każdego dnia i mogą przyjmować do 2000 gości. Napoje alkoholowe mogą być podawane wyłącznie gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani z podaniem imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego i numeru telefonu. Wszyscy goście muszą opuścić lokal do 2.00.

Zgromadzenia o charakterze prywatnym w lokalach dysponujących zezwoleniem na podawanie alkoholu mogą trwać do godzin późniejszych niż 1.00, pod warunkiem, że po tej godzinie alkohole nie będą już podawane.  Nowi goście nie mogą przybyć później, niż o godzinie 1.00.

Automaty do gier i salony gier mogą pozostawać otwarte do godz. 1.00 i może w nich przebywać maksymalnie 2000 osób. Wszyscy goście muszą opuścić lokal do 2.00.

Baseny pływackie i kąpielowe są otwarte dla maksymalnej dozwolonej liczby osób.

Ośrodki spa i siłownie są otwarte dla maksymalnej dozwolonej liczby osób. Sprzęt musi być dezynfekowany po każdym użytkowniku. Należy zapewnić wentylację i łatwy dostęp do środków dezynfekujących do rąk i sprzętu, ponadto należy zachowywać zasadę jednego metra odległości pomiędzy osobami.

Na polach kempingowych może przebywać do 2000 osób w obrębie każdego obszaru zapobiegania zakażeniom. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2006 roku lub później.

W muzeach może przebywać maksymalna dozwolona na danej powierzchni liczba osób, przy czym nie może to być więcej niż 2000 osób w danym miejscu.

Tymczasowe pozwolenia na spotkania towarzyskie, takie jak koncerty, potańcówki, ogniska czy inne imprezy, które mogą przyciągać tłumy po godzinie 1.00, nie mogą być wydawane.

Podczas redyków należy przestrzegać limitu 2000 osób oraz zasady zachowania dystansu wynoszącego 1 metr. Więcej informacji można znaleźć w wytycznych dotyczących wędrówek i redyków dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia Rolników.

Zajęcia sportowe organizowane przez Narodowy Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie Sportu Islandii (ÍSÍ)

Zajęcia sportowe w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, są dozwolone. Maksymalna liczba osób w każdym miejscu wynosi 2000. Należy zastosować środki zapobiegawcze, a wspólny sprzęt dezynfekować po użyciu. W pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację i regularnie je wietrzyć.

Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych są dozwolone; na widowni może znajdować się maksymalnie 2000 kibiców zajmujących miejsca siedzące. Należy przestrzegać zasad dotyczących imprez i wydarzeń z miejscami siedzącymi. Patrz powyżej. Sprzedaż napojów i przekąsek w miejscach odbywania się zawodów jest dozwolona.

W przypadku dyscyplin sportowych niepodlegających ÍSÍ należy określić oddzielne wytyczne lub muszą być przestrzegane te same wytyczne, które dotyczą porównywalnych dyscyplin objętych patronatem ÍSI.

Zakłady pracy, sklepy, budynki użyteczności publicznej i zakłady usługowe

Zastosowanie mają zasady zachowania odległości jednego metra pomiędzy osobami przebywającymi w jednym miejscu, a także zasady dotyczące dozwolonej liczby osób. Pomiędzy poszczególnymi obszarami nie powinno być żadnego kontaktu.

Zapobieganie zakażeniom

Powierzchnie często dotykane przez wiele osób, np. klamki i poręcze, należy jak najczęściej dokładnie czyścić i dezynfekować.

Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących do rąk przy wejściach oraz w pobliżu powierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.

Należy stosować oznakowanie przypominające ogółowi społeczeństwa i pracownikom o obowiązujących osobistych środkach zapobiegania zakażeniom.

Reakcja Islandii

Reakcja władz Islandii oraz cele działań podejmowanych w związku z pandemią COVID-19 są jasne od samego początku. Głównym celem jest zapewnienie, by kluczowa infrastruktura Islandii, w szczególności opieka zdrowotnej, była w stanie sprostać dodatkowym obciążeniom nieuchronnie związanym z chorobą.

Powiązana zawartość