MIEJSCA PRACY

 

Kierownicy odpowiadają za informowanie pracowników o planie awaryjnymobowiązującym w przedsiębiorstwie, a ponadto o regułach mających zastosowaniedo działania firmy w czasie pandemii Covid-19.

Mycie rąk ma duże znaczenie. Kierownicy powinni zapewnićwszystkim pracownikom łatwy dostęp do ciepłej wody i mydła, nawilżanychchusteczek do rąk oraz do ręczników papierowych.

Ważne jest, aby kierownictwo zachęcało personel do wzajemnej troski osiebie i do pozostawania w domu w razie choroby.

Pracownicy, u których występują choroby współistniejące i którzy w związku z tym sąszczególnie narażeni na ryzyko związane z zakażeniem, powinni poinformowaćswoich kierowników i dowiedzieć się, jak w czasie epidemii Covid-19 można dominimum ograniczyć ryzyko w miejscu pracy lub w domu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na wytyczne dotyczące pracowników napierwszej linii frontu, czyli tych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami. Wytyczneobejmują ponadto działania mające na celu czyszczenie i dezynfekcję miejscpracy i pojazdów. Klientów zachęca się do korzystania z bezgotówkowych form płatności,eliminujących kontakt fizyczny.

Zaleca się, aby przed zebraniami oceniać, czy dane zebranie jestrzeczywiście konieczne, zwłaszcza jeżeli ma w nim brać udział wiele osób. O ileto możliwe, należy wybierać wideokonferencje. W przypadku konieczności wyjazdusłużbowego należy postępować ostrożnie i każdorazowo oceniać, czy wyjazd jestkonieczny. Należy unikać wyjazdów służbowych do stref ryzyka, chyba że zostanąuznane za konieczne.

Jeżeli istnieje podejrzenie, że w firmie doszło do zakażenia wirusemCovid-19, należy skontaktować się z lokalną placówką ochrony zdrowia podnumerem 1700. W razie podejrzenia infekcji każdy pracownik musi:

poinformowaćbezpośredniego przełożonego o podejrzeniu, że dany pracownik lub klient jestzakażony wirusem COVID-19;
zapobiegaćzakażeniu przez częste mycie rąk wodą i mydłem, unikanie podawania ręki iinnych czynności zwiększających ryzyko przeniesienia wirusa.

W stołówkach i kantynach z obsługą należy stosować środki ostrożności, w tym rękawiczki jednorazowe dlapersonelu.

Firmy powinny opracować jak najskuteczniejszy plan działań wdrażany wsytuacjach nieprzewidzianych w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej.

Related content