Rejestrację wstępną

Kwarantanna

Kwarantannę stosuje się u osób z podejrzeniem infekcji, ale niewykazujących jeszcze objawów COVID-19. Izolacja dotyczy osób, u których potwierdzono COVID-19, ale które nie wymagają pobytu w szpitalu. Metody zapobiegania zakażeniu stosuje się, jeśli osoba została powiadomiona o potencjalnym narażeniu na zakażenie COVID-19, ale nie ma potrzeby poddania jej kwarantannie. Zespół zajmujący się śledzeniem zakażeń każdorazowo ocenia ryzyko, często we współpracy z dyrekcją szkół bądź pracodawcami.

Ważne jest, aby ludzie sami podejmowali działania, jeżeli wiedzą, że byli narażeni na zakażenie (tj. mieli kontakt z kimś zarażonym), ponieważ istnieje ryzyko, że zachorują i będą zarażać innych. Osoby takie powinny niezwłocznie poddać się kwarantannie i czekać na wiadomość od zespołu do spraw śledzenia zakażeń, który formalnie rejestruje osoby odbywające kwarantannę.

Kwarantanna obowiązuje osoby, które:

miały kontakt z osobą, która okazała się zakażona;
przybywają z zagranicy i nie mogą okazać zaświadczenia o szczepieniu lub wcześniejszym przebyciu COVID-19.

Kwarantanna nie obowiązuje osób, które:

miały kontakt z osobą, którą później skierowano na kwarantannę;
mieszkają w sąsiedztwie osoby zakażonej (np. sąsiad mieszkający w tej samej klatce schodowej), chyba że doszło do istotnego kontaktu.

Koniec kwarantanny

Kwarantanna może ulec skróceniu do 5 dni, jeżeli wykonano test. W przeciwnym razie czas trwania kwarantanny wynosi 14 dni.
Otrzymasz automatycznie kod kreskowy niezbędny do wykonania testu. Nie ma potrzeby osobnej rejestracji.
Kwarantanna odbywana w domu, w którym przebywa osoba w izolacji, kończy się wraz z uzyskaniem negatywnego wyniku testu po zniesieniu izolacji. Członkowie gospodarstwa domowego mogą spodziewać się, że kwarantanna potrwa o jeden dzień dłużej niż izolacja. Aby spełnić warunki umożliwiające skrócenie jej do 5 dni, konieczna jest pełna separacja osoby w izolacji od osoby objętej kwarantanną.

Kwarantanna dla osób zaszczepionych dwiema lub trzema dawkami oraz dla osób po przebyciu COVID-19

Łagodniejsze reguły dotyczą:

osób, które przyjęły trzy dawki szczepionki, a ostatnią wcześniej niż 14 dni przed narażeniem na zakażenie;

osób, które wyzdrowiały po potwierdzonym zakażeniu COVID-19 i również przyjęły dwie dawki szczepionki, pod warunkiem, że drugą dawkę podano wcześniej niż 14 dni przed narażeniem na zakażenie.
Należy pamiętać, że przyjęcie jednodawkowej szczepionki Jansen traktowane jest jako tylko jedna dawka.

Zmienione zasady nakładają na daną osobę obowiązek odbycia kwarantanny, ale:

może uczęszczać do szkoły lub chodzić do pracy, a ponadto może korzystać z niezbędnych usług, takich jak opieka zdrowotna, udawać się na zakupy do sklepów spożywczych i do apteki, a także korzystać z transportu publicznego;
nie może uczestniczyć w zgromadzeniach lub przebywać w miejscach, w których gromadzi się więcej niż 20 osób, z wyjątkiem sytuacji wymienionych powyżej;
ma obowiązek nosić maseczkę podczas kontaktu z innymi osobami, z wyjątkiem osób uznanych za blisko spokrewnione, przy czym obowiązek ten obejmuje również sytuacje, w których możliwe jest zachowanie odległości dwóch metrów;
nie może odwiedzać placówek opieki zdrowotnej, w tym domów opieki, bez specjalnego zezwolenia danej instytucji;
jest zobowiązana do unikania kontaktu z osobami, u których występuje zwiększone ryzyko poważnego przebiegu choroby w przypadku zakażenia się wirusem COVID-19.

Ograniczenia zgodne z powyższymi regułami nie przestają obowiązywać do czasu uzyskania wyniku testu PCR wykonanego w piątym dniu kwarantanny.

Kwarantanna domowa

Ważne jest przestrzeganie wytycznych w sprawie odbywania kwarantanny w domu. Miejsce kwarantanny musi być odpowiednie do jej odbywania,a osoby objęte kwarantanną muszą pozostać w nim przez czas jej trwania.

Podczas kwarantanny

Zabrania się kontaktów z innymi osobami. Dlatego też osoby objęte kwarantanną mogą potrzebować pomocy w zakresie niezbędnych zakupów itp.
Jeśli gospodarstwo domowe jest objęte kwarantanną, znajomi lub rodzina mogą zaopatrywać jego członków w potrzebne produkty i pozostawiać je pod drzwiami wejściowymi. Nie należy jednak dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z osobą objętą kwarantanną.
Jeśli na danym obszarze możliwa jest mobilna dostawa żywności i innych niezbędnych zakupów, podczas kwarantanny można korzystać z takiej usługi. Osoba poddana kwarantannie powinna wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że przebywa na kwarantannie, a zamówione produkty należy zostawić przed drzwiami wejściowymi.
Jeżeli u osoby objętej kwarantanną wystąpią objawy zakażenia COVID-19, musi ona natychmiast wykonać test (do punktu pobierania materiału można dojechać własnym samochodem lub taksówką, należy ponadto poinformować, że daną osobę objęto kwarantanną). Pozostali domownicy muszą natychmiast poddać się kwarantannie i czekać na wyniki testu.

Należy pamiętać o objęciu danej osoby kwarantanną, ponieważ mogła ona zakazić się COVID-19. Jeżeli zachoruje, wszyscy, którzy mieli z nią kontakt, zostaną skierowane na kwarantannę. Dlatego należy unikać bliskiego kontaktu z osobami przechodzącymi kwarantannę.

Dozwolone jest przebywanie we własnym domu, nawet jeżeli inny domownik odbywa tam kwarantannę.

Szczegółowe instrukcje na temat odbywania kwarantanny w domu.

W trakcie kwarantanny można:

wybrać się na krótki spacer po miejscu zakwaterowania na czas kwarantanny;
skorzystać z autobusu Flybus, prywatnego samochodu lub taksówki w drodze z lotniska;
udać się do lekarza po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

W trakcie kwarantanny nie można:

przebywać wśród innych osób;
przebywać w zatłoczonych miejscach;
korzystać z autobusów, lotów krajowych lub środków transportu publicznego;
jeździć samochodem;
korzystać ze sprzętu rekreacyjnego w miejscach publicznych, takich jak sprzęt sportowy lub znajdujący się na placach zabaw;
udawać się na zakupy lub do restauracji;
przebywać w kamperze/przyczepie;
przebywać w hostelu;
odwiedzać atrakcji turystycznych.

Zakwaterowanie w czasie kwarantanny

Departament Zdrowia wydał wytyczne w sprawie odpowiedniego zakwaterowania w czasie kwarantanny.

Tutaj znajduje się lista miejsc przyjmujących osoby na kwarantannie.

Główny Epidemiolog może w wyjątkowych przypadkach podjąć decyzję, że osoba objęta kwarantanną powinna pozostawać w publicznym obiekcie przeznaczonym dla osób na kwarantannie, np. w przypadku, gdy dana osoba nie może odizolować się we własnym mieszkaniu lub jeżeli zostanie wykazane, że nie będzie przestrzegać zasad kwarantanny. Niedozwolone jest przemieszczanie się pomiędzy miejscami zakwaterowania lub pomiędzy różnymi częściami Islandii bez ważnego powodu. Każdy przypadek przemieszczania się należy zgłaszać do Departamentu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, np. przez czat online na stronie covid.is.

Dzieci na kwarantannie

Rozłąka z przyjaciółmi i krewnymi podczas kwarantanny jest trudna dla wielu z nas. Doświadczenie to jest jeszcze trudniejsze dla dzieci, szczególnie małych, które nie do końca rozumieją, dlaczego musimy stosować takie środki. Wydano instrukcje i porady dla rodziców i opiekunów dzieci dotyczące rozrywek w czasie kwarantanny oraz sposobu wyjaśniania dzieciom, czym jest kwarantanna. Ponadto przygotowano instrukcje dla opiekunów dzieci o szczególnych potrzebach opiekuńczych na kwarantannie.

Rodzic przebywający wraz z dzieckiem objętym kwarantanną nie podlega rejestracji w związku z kwarantanną i nie ma obowiązku wykonania testu w celu skrócenia kwarantanny z 14 do pięciu dni. W tej sytuacji wystarcza rejestracja dziecka objętego kwarantanną oraz wykonanie u niego testu.

Potwierdzenie/zaświadczenie odbycia kwarantanny

Wydanie potwierdzenia/zaświadczenia jest możliwe, jeżeli poszczególne osoby są zarejestrowane jako objęte kwarantanną. Dokonuje tego Główny Epidemiolog i zespół do spraw śledzenia zakażeń Departamentu Obrony Cywilnej. Film przedstawiający sposób ubiegania się o zaświadczenie jest dostępny na stronie heilsuvera.is. Zaświadczenia są wydawane bezpłatnie. Do rejestracji na stronie Heilsuvera niezbędny jest elektroniczny identyfikator.

Zaświadczenie w odniesieniu do nieobecności w pracy można otrzymać w następujących przypadkach:

Kwarantanna odbywana ze względu na bliski kontakt z osobami zakażonymi oraz kwarantanna zarządzona przez Głównego Epidemiologa oraz zespół zajmujący się śledzeniem zakażeń z Departamentu Obrony Cywilnej.
Rodzice dziecka objętego kwarantanną otrzymują zaświadczenie z powodu opieki nad dzieckiem.

Kwarantanna w pracy

Główny Epidemiolog może upoważnić pojedyncze osoby lub grupy osób, które są zobowiązane do odbycia kwarantanny po przyjeździe do Islandii do pracy lub w celu realizacji określonych projektów, do odbycia kwarantanny w pracy zamiast w domu. Kwarantanna w pracy oznacza, że w czasie jej trwania dana osoba może podróżować tylko do i z miejsca pracy.

Zasady odbywania kwarantanny po przybyciu do Islandii

Kwarantannie powinien poddać się każdy podróżny z wyjątkiem pasażerów mogących okazać zaświadczenie o zaszczepieniu lub o wcześniejszym przebyciu infekcji.

Osoby, które nie okażą zaświadczenia na granicy, muszą wykonać test na granicy, odbyć pięciodniową kwarantannę i po jej zakończeniu wykonać kolejny test.

Pasażerowie mogą odbywać kwarantannę w domu pod warunkiem, że ich miejsce zakwaterowania spełnia określone wymagania.

Zasady ochrony danych osobowych reguluje ustawa nr 90/2018. Dane są udostępniane służbom, np. straży pożarnej itp., zajmującym się transportem medycznym, a także policji, która egzekwuje przestrzeganie zasad zapobiegania zakażeniom.

Naruszenie zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom może podlegać karze grzywny.

Prośbę o uzasadnienie decyzji o kwarantannie należy kierować do Głównego Epidemiologa.

Prawo do złożenia skargi: Osoby skierowane na kwarantannę mogą w sądzie odwołać się od decyzji obligującej ich do odbycia kwarantanny na podstawie artykułu 15 ustawy nr 19/1997. Odwołanie nie odsuwa w czasie wdrożenia decyzji.

Przystępne informacje na temat koronawirusa są dostępne tutaj. Informacje zostały opracowane przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Powiązana zawartość