Ograniczenia w czasie obowiązywania zakazów dot. zgromadzeń

Ograniczeniazwiązane z ogłoszonym zakazemzgromadzeń będącym skutkiem pandemii obowiązują od północy 7 września 2020 r. do godz.23:59 w dniu 27 września 2020 r. Na podstawie dostępnych informacji władzeponownie ocenią potrzebę wprowadzenia takich ograniczeń, tj. czy mogą zostaćzniesione wcześniej, czy też należy je przedłużyć. Ograniczenia dotyczą całejIslandii.

Najważniejsze obostrzenia

Ograniczenie dotyczące liczby osób: Liczba dorosłych biorących udział wzgromadzeniu jest ograniczona do 200 osób. Nie uwzględnia się tu dzieciurodzonych w 2005 roku i później.
Ogólne zasady dotyczące dystansuspołecznego: Zgodnie zwytycznymi Głównego Epidemiologa wymagane jest, aby każda osoba w kontaktach zinnymi zachowywała w miarę możliwości odstęp 1 metra. Zasada ta dotyczy wszczególności osób, które nie są ze sobą spokrewnione lub w inny sposóbpowiązane.
Na spotkaniach, w miejscach pracyoraz w każdej innej sytuacji ważne jest, aby zachować odległość co najmniej 1metra między osobami niepozostającymi ze sobą w bliskich relacjach. Jeżeliniemożliwe jest zachowanie odstępu 1 metra między poszczególnymi osobami,należy używać maseczek zakrywających usta i nos. Dotyczy to m.in. transportupublicznego, w tym lotów krajowych i promów pasażerskich, oraz takich miejsc,jak salony fryzjerskie czy gabinety masażu. Ważne jest, aby zapoznać sięz instrukcjami dotyczącymistosowania maseczek ochronnych.
Dystans społeczny w szkołach: W szkołach średnich i na wyższychuczelniach obowiązuje ta sama zasada odstępu 1 metra między osobami bezmaseczki.
Dystans społeczny podczas zajęćsportowych: Podczastreningów i zawodów kontakt pomiędzy zawodnikami jest dozwolony. W szatniach iinnych pomieszczeniach poza miejscem zawodów i treningów należy jednakprzestrzegać zasady zachowania 1 metra odległości od innych osób. Pozostałeosoby, w tym trenerzy, pracownicy i wolontariusze, również muszą przestrzegaćzasady zachowania odległości 1 metra. Wobec dyscyplin sportowychniepodlegających ÍSÍ (Narodowemu Komitetowi Olimpijskiemu i StowarzyszeniuSportu Islandii) należy ustanowić osobne zasady lub postępować zgodnie zwytycznymi, które mają zastosowanie do porównywalnych dyscyplin sportowych wramach ÍSÍ.
Dystans społeczny w czasieprzedstawień sztuk widowiskowych i muzycznych oraz kręcenia filmów Podczas prób sztuk widowiskowych imuzycznych kontakt jest dozwolony na takich samych zasadach, jakie obowiązują wsporcie. To samo dotyczy planów filmowych.
Dystans społeczny w ośrodkachaktywności fizycznej W ośrodkach aktywności fizycznej ograniczenia wynikająceze szczególnego ryzyka infekcji pozostają takie same jak w przypadku basenów ikąpielisk. Liczba osób korzystających z nich w tym samym czasie nie może nigdyprzekroczyć trzech czwartych (75%) dopuszczalnej maksymalnej liczbyużytkowników, jaka jest określona w zezwoleniu na prowadzenie działalności.

Punkty sprzedaży detalicznej, budynki użytecznościpublicznej i ogólnodostępne przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek:

zapewnić dostęp do środkówdezynfekujących dla osób z zewnątrz i pracowników przy wejściach oraz w pobliżupowierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe ikasy fiskalne;
jak najczęściej odpowiednio czyścići dezynfekować powierzchnie dotykane przez wiele osób;
używać oznaczeń przypominającychosobom z zewnątrz i pracownikom o stosowaniu metod zapobiegania zakażeniom.


Na basenachi w restauracjach
należy zapewnić 1 metr odstępu między klientami przez ograniczenieliczby osób w każdym pomieszczeniu.


Obiekty, wktórych dochodzi do korzystania ze wspólnego sprzętu, na przykład obiektyoferujące zajęcia sportowe, ośrodki aktywności fizycznej, automaty i sale dogry, muszą zaprzestać działalności lub dezynfekować sprzęt po każdymużytkowniku.


Muzea, klubynocne i inne miejsca publiczne
muszą zaprzestać działalności, jeśli nie są w staniezapewnić przestrzegania ograniczeń dotyczących liczby osób lub zachowaniaodpowiedniej odległości między niezwiązanymi ze sobą osobami.


Kluby nocnei restauracje serwujące alkohol
muszą być zamykane o godzinie 23:00.

Naruszenie zasad dotyczących zapobiegania zakażeniommoże podlegać karze grzywny

Specjalne postanowienia dotyczące naruszenia odpowiednich zasaddystansu społecznego.

Specjalne postanowienia dotyczące naruszeń ograniczeńzwiązanych z zakazem zgromadzeń, kwarantanną lub izolacją.

Środki ostrożności obowiązujące na granicy

https://www.covid.is/flokkar/ferdalog

Czego nie obejmuje zakaz zgromadzeń?

Zakazzgromadzeń nie dotyczy międzynarodowych lotnisk i portów, samolotów anistatków. Zalecane jest stosowanie najskuteczniejszych środków zapobieganiachorobom. Operatorzy powinni stosować najwyższe środki bezpieczeństwa, abyzmniejszyć możliwość zakażenia.

Kiedy zostanie zniesiony zakaz zgromadzeń?

Ograniczeniate są stale poddawane ocenie, aby w razie potrzeby można było je złagodzić lubprzedłużyć ich stosowanie.

Przystępne informacje natemat koronawirusa można znaleźć tutaj. Informacje zostały przygotowane przez KrajoweStowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Informacje w prostym języku o korona-wirusie

Related content