การกักกัน

คุณอาจจะสามารถติดเชื้อได้เมื่อ:

• เคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่ได้ระบุไว้

• มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัส โควิด-19

คนอื่นๆในบ้านของคุณที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการติดเชื้อในเวลาเดียวกันสามารถกักตัวในบ้านพร้อมกันได้ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตาม คำแนะนำ การกักตัวในบ้านพักอาศัย

หากคนอื่นๆในบ้านถูกกักตัวแต่คุณไม่ต้องกักตัว:

หากมีใครบางคนในบ้านต้องคอยสังเกตุอาการและถูกกักตัวที่บ้าน แต่คุณไม่ต้องกักตัว จะดีอย่างยิ่งหากว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน หากคุณไม่ประสงค์ออกจากบ้าน คุณควรจำกัดการสัมผัสกับผู้ถูกกักตัว

การกักตัวเนื่องจาก โควิด-19 คือ 14 วัน นับจากวันที่อาจจะเป็นไปได้ว่าติดเชื้อครั้งสุดท้ายหรือ จนกว่าจะแสดงอาการ หากคุณรู้สึกว่ามีอาการและการติดเชื้อได้ยืนยันในภายหลัง คุณต้องปฏิบัติตาม
คำแนะนำ ของการแยกตัวในบ้านพักอาศัย

คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการกักตัวในบ้านพักอาศัย

กฎที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันส ำหรับทุกคนที่เข้ำมำที่ไอซ์แลนด์จำก พื้นที่เสี่ยง ที่มีโรค COVID-19 จะตอ้งไดร้บักำรกกัตวั 14 วนั หรือตรวจเชื้อตัวอย่ำงที่ชำยแดน

Instructions for quarantine for visitors in Iceland