กลุ่มสี่ยง

นักระบาดวิทยาได้ออกคำแนะนำ(ข้อความ เพื่อกลุ่มเสี่ยง)สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการเจ็บป่วยที่รุนแรงหาก

ติดเชื้อ โควิด-19.

คำแนะนำสำหรับ:

• ผู้สูงอายุ(ยิ่งอายุมากยิ่งควรคำนึงถึงคำแนะนำ)

• บุคคลที่มี โรคหัวใจ/ความดันสูง,เบาหวาน, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, เรื้อรัง,ไตล้มเหลวและโรคมะเร็งโดยไม่คำนึงถึงอายุ

(รวมถึง สตรีตั้งครรภ์และหมายถึงเด็กด้วย)

เด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือไม่?

เด็กทุกวัยติดเชื้อไวรัสได้ แต่พบว่าเด็กที่ติดเชื้อจำนวนมากในการค้นพบการติดเชื้อมาจากสาเหตุอื่นไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยของตนเองดูเหมือนจะไม่ค่อยมีการติดเชื้อร้ายแรงในเด็กแต่ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการเกิดโรคในเด็กมีจำกัดจากข้อมูลที่มีอยู่.

สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือไม่?

ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นการเสี่ยงเป็นพิเศษในสตรีตั้งครรภ์หรืออาการแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายเนื่องจากโควิด-19.

ยังไม่มีคำแนะนำเป็นพิเศษที่ถูกต้องสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพแข็งแรง,เพียงปลอดเชื้อทั่วไปและการรักษาความสะอาดเท่านั้น.

คำแนะนำสำหรับบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)