زانیاریی دەربارەی پێکوتەی ڤاکسینی دژە

چطور به واکسیناسیون دعوت میشوم؟

Farsí

اگر شما  در ایسلند زندگی و یا کار میکنید، حق دریافت واکسنکویید ۱۹ را دارید.

واکسیناسیون رایگان هست و خواهدبود اما هیچ اجباری برای زدن واکسن وجود ندارد.

این واکسنهایی که در مقابل کووید ۱۹ در کشوراستفاده میشوند همه مطمئن هستند و بهترین راه حفاظتی در برابر این بیماری اند.

تمام اطلاعات بیشتر در مورد واکسن ها ، عوارض جانبی و سوالات متداول را  در این لینک میتوانید بخوانید.

Allar nánari upplýsingar

بچه های ۱۲-۱۵ سال تا پایان آگوست  برای واکسیناسیون.دعوت میشوند  و والدین باید برای حضور آنها موافقت کنند و همراه انها بیایند.

دعوت برای  یک دوز اضافی یا دوز تقویت کننده در واکسیناسیونبوسیله  پیام کوتاه ارسال می شود که نشان میدهد فرد کجا و چه زمانی باید حضور یابد.  اینبرای  کسانی است که واکسن جانسن را دریافت کرده اند.

کسانی که باید واکسینه شوند یا جانسندریافت کرده اند و همینطور کسانیکه دوز تقویتی دریافت می کنند.

ثبت نام برای واکسیناسیون ، صرف نظر از این که فرد دارای کنیتالا است یا خیر (به زبان ایسلندی / انگلیسی) امکان پذیر است.

íslensku / á ensku).

باید ذکر شود که در کدام کشور واکسیناسیون درخواست شده است.

شما میتوانید گواهی واکسیناسیون را از minum siðum   در سایت heilsuvera.is  یک هفته بعد ازانجام کامل واکسیناسیون و یا در کلینیکمحل زندگی خود دریافت کنید.

گواهی واکسیناسیون برای کودکان (زیر ۱۶سال) در صفحات والدین/ سرپرستان  و همچنیندر کلینیک آنها وجود دارد.

اگر شما در ایسلند بیمه نیستید اما اینجا زندگی و یا کارمیکنید باز هم حق دریافت واکسن را دارید.

بت نام برای واکسیناسیون ، صرف نظر از این که فرد دارای کنیتالا است یا خیر (به زبان ایسلندی / انگلیسی) امکان پذیر است.

íslensku / á ensku).

اگر شماره شناسنامه ایسلندی ندارید ، باید نام ، تاریخ تولد ، جنسیت ، تابعیت و نوع و شماره شناسنامه خود را ثبت کنید.  گذرنامه یا شناسه از اداره مهاجرت.

باید ذکر شود که در کدام کشور واکسیناسیون درخواست شده است.

باید ذکر شود که در کدام کشور واکسیناسیون درخواست شدهاست

اگر شما در ایسلند بیمه هستید پس:

به شماره تلفن ایسلند شما که در heilsuvera   ویا در کلینیکشما ثبت هست ادیان کوتاه برای دعوت شما به واکسیناسیون ارسال میشود.

شما میتوانید به وسیله ی الکترونیک آی دی خود heilsuvera   را باز و در صورت لزوم شماره خود را آنجا ثبتکنید.

و اگر الکترونیک آی دی ندارید میتوانید با کلینیک خودتماس گرفته و از آنها بخواهید تا اطلاعات شما را در سیستم ثبت کنند.

ثبت نام در کلینیک:

در حومه با توجه به آدرس محل اقامتتان شما بطور خودکاردر سیستم کلینیک منطقه  ثبت میشوید.

در منطقه پایتخت شما باید خودتان خود را در کلینیکی ثبتکنید.

شما میتوانید شخصا این کار را در کلینیکی کهانتخاب میکنید و یا در سایت سازمان بیمه انجام دهید( الکترونیک آی دی برای این کار ضروری است)

réttindagátt sjúkratrygginga

آیا مطمئن نیستید که در ایسلند بیمه دارید یا خیر؟

بیمه بر پایه ی ادرس قانونی شما است.

شش ماه بعد از اینکه آدرس شما بطور قانونی در سازمان ثبت ایسلند ثبت شود شما بطور خودکار بیمه میشوید.

توجه! کنیتالای سیستمی  کافی نیست( این کنیتالا با شماره ۸،۹ شروع میشود و موقتیاست)

قبلاز ۶ ماه از ثبت اطلاعات کامل در سازمان ثبت شما باید شرایط لازم برای بیمه شدن راداشته باشید:

فرداز کشور دیگری که عضو EEA  هستباشد و در آنجا بیمه داشته باشد. برای درخواست این میتوانید ازاین  سایت  اقدام کنید.

 Umsókn umsjúkratryggingu á Íslandi

اگر شما بیمه نیستید اما در ایسلند زندگی و یا کار میکنید باز هم حق دریافتواکسن را دارید.

شماره تلفن ایسلندی خود را ثبت کنید تا با سیستم کنیتالا مرتبط شود، شمامیتوانید از طریق چت اینترنتی در سایت heilsuvera  ا این کار راانجام دهید.

شناسه الکترونیکی

شما باید کنیتالایایسلندی (ثبت کامل در سازمان ثبت ) داشته باشید و مدرکی که کنیتالایشما را نشان دهد.

شما باید تلفن هوشمند و شماره تلفن ایسلندی داشته باشید

شما باید شخصا برای دریافت الکترونیک آی دی بهمراه مبایل و مدرکشناسایی خود در محل حضور یابید.

اگر شما به کمک بیشتری احتیاج دارید میتوانید از طریق چتاینترنتی در سایت COVID.is  ویا توسط مشاور های مخصوص مهاجرین (new in iceland)

که می‌توانند  به زبان های دیگری هم صحبتو به شما کمک کنند تماس بگیرید.

Information posters