Obowiązujące ograniczenia

Obowiązujące ograniczenia dotyczące zgromadzeń

Nowe rozporządzenie dotyczące ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń w czasie pandemii weszło w życie 24 lutego 2021 r. i obowiązuje do 17 marca 2021 r.

Rozporządzenie nie dotyczy międzynarodowych lotnisk i portów ani też samolotów i statków na trasach międzynarodowych oraz statków rybackich. Rozporządzenie nie dotyczy także podmiotów świadczących usługi medyczne, domów opieki i podobnych placówek. Instytucje te zobowiązane są do określenia specjalnych zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom.

Ograniczenie dotyczące liczby osób oraz zasada zachowania dystansu społecznego nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2005 lub później.

Działalność szkół reguluje oddzielne rozporządzenie. Rozporządzenie to obowiązuje od 24 lutego do 30 kwietnia 2021 r. włącznie. Zob. poniżej.

Liczba osób, odległości między osobami, noszenie maseczek

Ograniczenie dotyczące liczby osób:

W jednym miejscu publicznym lub prywatnym może przebywać równocześnie, z pewnymi ograniczeniami, maksymalnie 50 osób. To ograniczenie nie dotyczy osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Specjalne zasady dotyczą wydarzeń, podczas których przydzielane są zarezerwowane miejsca.
Dzieci Ograniczenia dotyczące liczby dzieci, zasady zachowania dystansu oraz obowiązek noszenia maseczek nie dotyczą dzieci urodzonych w 2005 roku lub później.
Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą transportu publicznego, podróży autokarem, lotów krajowych, promów pasażerskich ani pracy jednostek reagowania, takich jak policja, straż pożarna, asystenci ds. ochrony ludności i pracownicy służby zdrowia. Ponadto przepisy te nie mają zastosowania do prac rządu, Rady Stanu, parlamentu (Alþingi), Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz sądów w przypadku wykonywania władzy sądowniczej.

Zasady dystansu społecznego

We wszystkich miejscach pracy i przy wszystkich innych czynnościach należy zapewnić 2 metry odstępu między osobami, które nie są ze sobą blisko związane. Wyjątek stanowią wydarzenia, podczas których przydzielane są zarezerwowane miejsca.

Noszenie maseczek

Maseczki należy nosić wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zachowania 2 metrów odstępu między osobami, które nie są ze sobą blisko związane. Wyjątek stanowią szkoły oraz niektóre wydarzenia, podczas których przydzielane są konkretne miejsca. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci urodzonych w 2005 roku lub później.

W środkach transportu publicznego, sklepach i lokalach usługowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Maseczki należy również nosić, gdy nie jest możliwe zachowanie 2 metrów odstępu od innych osób. Dotyczy to między innymi ośrodków zdrowia, lotów krajowych i podróży promem, transportu publicznego, taksówek i autokarów, kursów jazdy i szkoleń lotniczych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów masażu, salonów tatuażu, salonów pielęgnacji psów, solariów lub podobnych miejsc czy sytuacji. Maseczki powinny zakrywać usta i nos.

Z noszenia maseczek zwolnione są osoby, które chorowały na COVID-19 i zakończyły izolację. Ponadto osoby, które nie rozumieją lub nie są wystarczająco dojrzałe, aby prawidłowo nosić maseczkę lub nie są w stanie tego robić z innych powodów, na przykład ze względów zdrowotnych, są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki.

Działalność związana ze szczególnym ryzykiem zakażenia

Wydarzenia z miejscami siedzącymi: Podczas uroczystości religijnych, spotkań związków wyznaniowych, wydarzeń scenicznych, kulturalnych i sportowych, konferencji, wykładów oraz podobnych sytuacji może być obecnych do 200 osób, jeśli spełnione są następujące warunki.

Między osobami, które nie są ze sobą blisko związane, należy zachować metr odstępu, przy jednoczesnym spełnieniu określonych warunków.
Poszczególne osoby nie mogą siedzieć naprzeciwko siebie, chyba że dzieli je odległość 2 metrów.
Wszystkie osoby muszą zostać odnotowane z podaniem imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego i numeru telefonu.
Każda osoba musi nosić maseczkę, a odległość między osobami, które nie są ze sobą blisko związane, musi wynosić co najmniej 1 metr.
Przerwy są dozwolone, ale zabronione jest podawanie lub sprzedawanie alkoholu.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec gromadzeniu się dużej liczby osób, zarówno przed przerwą, jak i po przerwie lub w jej trakcie.

UWAGA! Jeżeli spełnienie powyższych warunków nie jest możliwe, w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 50 osób.

Podczas widowisk, pokazów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych na scenie może znajdować się maksymalnie 50 osób zarówno podczas prób, jak i występów.  Na widowni może znajdować się do 200 widzów zajmujących miejsca siedzące. Widzowie muszą nosić maseczki. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2005 roku lub później. Przerwy są dozwolone, ale sprzedaż alkoholu jest zakazana.
Restauracje posiadające koncesję na sprzedaż alkoholu, w tym bary i kluby nocne, mogą być otwarte codziennie do godziny 23.00, konieczne jest jednak przestrzeganie limitu 50 osób i zachowanie dwóch metrów odstępu między niepowiązanymi ze sobą osobami. Po godzinie 22.00 nie można przyjmować żadnych nowych osób, a wszystkie osoby muszą opuścić dane miejsce o godzinie 23.00. Obsługiwane mogą być wyłącznie osoby, które zajęły miejsce siedzące. Dania na wynos mogą być serwowane do godziny 23.00.
Salony gier mogą być otwarte codziennie do godziny 23.00, z zachowaniem limitu do 50 osób oraz obowiązku zachowania odległości 2 metrów pomiędzy niezwiązanymi ze sobą osobami. Po godzinie 22.00 nie można przyjmować żadnych nowych osób.
W aptekach, sklepach spożywczych i innych sklepach na każde dostępne 10 m2 może znajdować się 5 klientów (maksymalnie 200 osób jednocześnie), pod warunkiem, że jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 2 metrów pomiędzy niezwiązanymi ze sobą osobami.  Ponadto w sklepach w tym samym pomieszczeniu co klienci może przebywać maksymalnie 50 pracowników, pod warunkiem, że możliwe jest zachowanie odległości 2 metrów między poszczególnymi osobami.
W uroczystościach religijnych i spotkaniach związków wyznaniowych może brać udział maksymalnie 200 osób, natomiast w przypadku styp ma zastosowanie ogólne ograniczenie do 50 osób.
Baseny są otwarte i może się w nich znajdować do 75% dopuszczalnej maksymalnej liczby użytkowników określonej w pozwoleniu na prowadzenie działalności.
Ośrodki zdrowia i kluby fitness mogą otworzyć szatnie. Trening w przestrzeniach ze sprzętem do ćwiczeń dozwolony jest pod warunkiem, że w każdej przestrzeni będzie przebywać maksymalnie 50 osób i że każda z tych osób zostanie wcześniej zarejestrowana. Dopuszczalna maksymalna liczba osób musi stanowić nie więcej niż 75% maksymalnej liczby osób określonej w koncesji. W przerwach między użytkowaniem cały sprzęt musi zostać zdezynfekowany, a poszczególne osoby nie mogą przemieszczać się pomiędzy różnymi obszarami. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2005 roku lub później. Tutaj można znaleźć instrukcje dla ośrodków zdrowia i klubów fitness.
Stoki narciarskie: Na stokach narciarskich może przebywać 75% maksymalnego limitu osób dla każdego obszaru. Nie wlicza się w to dzieci urodzonych w 2005 roku lub później.

Zajęcia sportowe ÍSÍ

Zajęcia i zawody sportowe dla dzieci i dorosłych, zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu, są dozwolone. Maksymalna liczba uczestników w jednym miejscu wynosi 50 osób. Władze zezwalają na obecność na imprezach sportowych 200 widzów zajmujących miejsca siedzące, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków. Jeżeli widzowie stoją, obowiązuje limit 50 osób.  

Te same zasady, co w przypadku treningów i zawodów sportowych dotyczą m.in. rozgrywek szachowych, brydżowych i podobnych wydarzeń.

Zapobieganie zakażeniom: Sprzęty używane przez różne osoby należy dezynfekować przynajmniej dwa razy dziennie, wentylacja musi być sprawna, a pomieszczenie należy regularnie wietrzyć.

W przypadku sportów, które nie polegają Narodowemu Komitetowi Olimpijskiemu i Stowarzyszeniu Sportu Islandii (ÍSÍ), zostaną ustanowione oddzielne zasady w celu zapewnienia zgodności z tymi samymi wytycznymi, które dotyczą porównywalnych dyscyplin sportowych w ramach stowarzyszenia.

Zakłady pracy, sklepy, budynki użyteczności publicznej i zakłady usługowe

Zastosowanie mają zasady zachowania dystansu 2 metrów oraz limitu osób w jednym miejscu.  Między wydzielonymi strefami nie powinno być żadnego kontaktu (przemieszczania się osób).

Zapobieganie zakażeniom

Powierzchnie często dotykane przez wiele osób, np. klamki i poręcze, należy jak najczęściej dokładnie czyścić i dezynfekować.

Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących przy wejściach oraz w pobliżu powierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.

Za pomocą oznaczeń i plakatów należy przypominać klientom czy interesantom oraz pracownikom o indywidualnych sposobach zapobiegania zakażeniom.

W sklepach i lokalach usługowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Aktualne ograniczenia dotyczące zajęć szkolnych

Rozporządzenie Minister Zdrowia dotyczące ograniczenia zajęć szkolnych w związku z surowszymi środkami zapobiegania infekcjom obowiązuje od 24 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Domowa opieka i przedszkola

Maksymalna liczba pracowników w pomieszczeniu: 50.

Minimalna odległość między pracownikami: 1 metr.

Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 1 metrów między pracownikami nie jest możliwe.

Mieszanie się grup pracowników: Dozwolone tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Maksymalna liczba dzieci w pomieszczeniu: Nie dotyczy.

Minimalna odległość między dziećmi: Nie dotyczy.

Stosowanie maseczek przez dzieci: Nie dotyczy.

Nie obowiązują ograniczenia w kontaktach między dziećmi oraz limity liczby dzieci w przedszkolach.

Szkoły podstawowe i zajęcia pozalekcyjne

Klasy 1–10

Maksymalna liczba pracowników w pomieszczeniu: 50.

Minimalna odległość między pracownikami: 1 metr.

Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 1 metrów między pracownikami nie jest możliwe.

Mieszanie się grup pracowników: Dozwolone tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Maksymalna liczba dzieci w pomieszczeniu: 150.

Minimalna odległość między dziećmi: Nie dotyczy.

Stosowanie maseczek przez dzieci: Nie dotyczy.

Przestrzenie wspólne (wejścia, korytarze, łazienki, hole): Ograniczenia dotyczące liczby osób mogą zostać zniesione, jeśli pracownicy noszą maseczki.

Wychowanie fizyczne i szkolne lekcje pływania: Dozwolone.

Mieszanie się osób między grupami: Dozwolone.

Zajęcia pozaszkolne

Obowiązują te same ograniczenia, co w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych.

Szkoły średnie

Maksymalna liczba pracowników i uczniów w jednym pomieszczeniu: 150.

Minimalna odległość między osobami: 1 metr.

Noszenie maseczek: Tam, gdzie zachowanie odległości 1 metrów nie jest możliwe.

Mieszanie się pracowników i uczniów między grupami: Dozwolone tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom, a między grupami stosowane są środki dezynfekujące.

Przestrzenie wspólne (wejścia, korytarze, łazienki, hole):  Odejście od limitu osób jest możliwe, jeśli stosowane są maseczki.

Wychowanie fizyczne: Dozwolone przy takich samych ograniczeniach, co w przypadku innych zajęć.

Uczelnie wyższe

Maksymalna liczba pracowników i uczniów w jednym pomieszczeniu: 150.

Minimalna odległość między osobami: 1 metr.

Noszenie maseczek: Tam, gdzie zachowanie odległości 1 metrów nie jest możliwe.

Mieszanie się grup pracowników: Dozwolone tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.

Mieszanie się uczniów między grupami: Niedozwolone.

Przestrzenie wspólne (wejścia, korytarze, łazienki, hole):  Odejście od limitu osób jest możliwe, jeśli stosowane są maseczki.

Wychowanie fizyczne: Dozwolone przy takich samych ograniczeniach, co w przypadku innych zajęć.

Za nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniom mogą zostać nałożone kary

Kary za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem ograniczeń dotyczących zgromadzeń, kwarantanny, dystansu społecznego i izolacji.

Środki ostrożności obowiązujące na granicy

Podróż na Islandię

Powiązana zawartość