Obowiązujące ograniczenia

Rozporządzenie dotyczące ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń z powodu pandemii wchodzi w życie z dniem 10 maja 2021 r. i obowiązuje do 26 maja 2021 r. włącznie.

W gminie Skagafjörður i Akrahreppur obowiązują większe obostrzenia z powodu zarażeń.

Rozporządzenie nie dotyczy międzynarodowych lotnisk i portów ani też samolotów i statków na trasach międzynarodowych oraz statków rybackich. Rozporządzenie nie dotyczy także podmiotów świadczących usługi medyczne, domów opieki i podobnych placówek. Instytucje te zobowiązane są do określenia specjalnych zasad dotyczących zapobiegania zakażeniom.

Ograniczenie dotyczące liczby osób oraz zasada zachowania dystansu społecznego nie dotyczą dzieci urodzonych w roku 2015 lub później.

Działalność szkół reguluje oddzielne rozporządzenie. Rozporządzenie to obowiązuje od 10 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r. włącznie. Zob. poniżej.

Liczba osób, odległości między osobami, noszenie maseczek

Ograniczenia dotyczące liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach

W jednym miejscu publicznym lub prywatnym może przebywać równocześnie, z pewnymi ograniczeniami, maksymalnie 50 osób.
Dzieci Ograniczenia dotyczące liczby dzieci, zasady zachowania dystansu oraz obowiązek noszenia maseczek nie dotyczą dzieci urodzonych w 2015 roku lub później. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci urodzonych w 2005 roku lub później.
Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą transportu publicznego, podróży autokarem, lotów krajowych, promów pasażerskich ani pracy jednostek reagowania, takich jak policja, straż pożarna, asystenci ds. ochrony ludności i pracownicy ochrony zdrowia. Ponadto przepisy te nie mają zastosowania do prac rządu, Rady Stanu, parlamentu (Alþingi), Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz sądów w przypadku wykonywania władzy sądowniczej.

Zasady dystansu społecznego

We wszystkich miejscach pracy i przy wszystkich innych czynnościach należy zapewnić 2 metry odstępu między osobami, które nie są ze sobą blisko związane.

Noszenie maseczek

Maseczki należy nosić wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zachowania 2 metrów odstępu między osobami, które nie są ze sobą blisko związane. Wyjątek stanowią szkoły oraz niektóre wydarzenia, podczas których przydzielane są konkretne miejsca. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci urodzonych w 2005 roku lub później.
W środkach transportu publicznego, sklepach i lokalach usługowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Maseczki należy również nosić, gdy nie jest możliwe zachowanie 2 metrów odstępu od innych osób. Dotyczy to między innymi ośrodków zdrowia, lotów krajowych i podróży promem, transportu publicznego, taksówek i autokarów, kursów jazdy i szkoleń lotniczych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, gabinetów masażu, salonów tatuażu, salonów pielęgnacji psów, solariów lub podobnych miejsc czy sytuacji. Maseczki powinny zakrywać usta i nos.
Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są osoby, które chorowały na COVID-19 i zakończyły izolację. Ponadto osoby, które nie rozumieją lub nie są wystarczająco dojrzałe, aby prawidłowo nosić maseczkę lub nie są w stanie tego robić z innych powodów, na przykład ze względów zdrowotnych, są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki. 

Wydarzenia z miejscami siedzącymi:

Podczas uroczystości religijnych, spotkań związków wyznaniowych, wydarzeń scenicznych, kulturalnych i sportowych, konferencji, wykładów oraz podobnych sytuacji może być obecnych do 150 osób, jeśli spełnione są następujące warunki.

Poszczególne osoby nie mogą siedzieć naprzeciwko siebie, chyba że dzieli je odległość 2 metrów.
Osoby, które nie są ze sobą blisko związane, muszą siedzieć w odstępach 1-metrowych.
Wszystkie osoby muszą zostać odnotowane z podaniem numeru miejsca, imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego i numeru telefonu. Informacje te należy przechowywać przez dwa tygodnie.
Każda osoba musi nosić maseczkę, a odległość między osobami, które nie są ze sobą blisko związane, musi wynosić co najmniej 1 metr.
Podczas występów dozwolone są przerwy, ale w ich trakcie nie mogą być oferowane żadne napoje (alkoholowe ani inne), niezależnie od tego, czy takie napoje są sprzedawane, czy nie. W czasie przerw uczestnicy powinni pozostać na swoich miejscach. Alternatywnie należy przestrzegać maksymalnej liczby 50 osób i odległości 2 metrów.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec gromadzeniu się dużej liczby osób, zarówno przed przerwą, jak i po przerwie lub w jej trakcie.
Należy zapobiegać mieszaniu się osób między poszczególnymi sektorami zarówno przed, jak i po wydarzeniu.

Uwaga! Jeżeli spełnienie powyższych warunków nie jest możliwe, w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 50 osób.

Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

W aptekach, sklepach spożywczych i innych sklepach na każde dostępne 10 m2 może znajdować się 5 klientów (maksymalnie 200 osób jednocześnie), pod warunkiem, że jest możliwe zachowanie dystansu co najmniej 2 metrów pomiędzy niezwiązanymi ze sobą osobami. Ponadto w sklepach w tym samym pomieszczeniu co klienci może przebywać maksymalnie 50 pracowników, pod warunkiem, że możliwe jest zachowanie odległości 2 metrów między poszczególnymi osobami.

Podczas widowisk, pokazów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych na scenie może znajdować się maksymalnie 75 osób zarówno podczas prób, jak i występów. Na widowni może znajdować się do 150 widzów zajmujących miejsca siedzące. Widzowie muszą nosić maseczki. Miejsca powinny być numerowane i przypisane do konkretnego widza. Sprzedawanie lub oferowanie żywności i napojów podczas przerw jest zabronione. Powyższe ograniczenia liczbowe dotyczą również dzieci urodzonych w 2005 r. lub później.

W uroczystościach religijnych i spotkaniach związków wyznaniowych może brać udział maksymalnie 150 osób, natomiast w przypadku pogrzebów maksymalnie 150 osób. Ogólne ograniczenia dotyczą styp, bierzmowań i podobnych wydarzeń, tj. 50 osób na tym samym obszarze.

Restauracje, w których dozwolone są napoje alkoholowe mogą pozostać otwarte do godziny 22.00 we wszystkie dni tygodnia przy maksymalnej liczbie 50 klientów w każdym pomieszczeniu i musi być przestrzegana zasada zachowania odległości 2 metrów. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani według nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Napoje alkoholowe muszą być podawane gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 23.00.

Kluby nocne i bary mogą być otwarte do godziny 21.00 we wszystkie dni tygodnia z zachowaniem limitu do 30 osób w każdym pomieszczeniu. Napoje alkoholowe muszą być podawane gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą być zarejestrowani według nazwiska, numeru dowodu tożsamości i numeru telefonu. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 22.00.

Salony gier mogą być otwarte do godziny 22.00 we wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem limitu do 50 osób w każdym pomieszczeniu. Napoje alkoholowe muszą być podawane gościom zajmującym miejsca siedzące. Wszyscy goście muszą opuścić lokal o godzinie 23.00.

Baseny zostają otwarte przy zachowaniu 75% maksymalnej dozwolonej liczby osób. Do liczby gości nie wlicza się dzieci urodzonych w 2015 roku lub później.

Stoki narciarskie mogą zostać otwarte przy zachowaniu 75% maksymalnej liczby osób. Należy zachować ostrożność i pamiętać o stosowaniu zasady zachowania odległości dwóch metrów od innych osób i obowiązkowo korzystać z maseczek, jeśli nie jest to możliwe. Sprzedaż posiłków i napojów na stokach narciarskich podlega tym samym zasadom, co ogólnie sprzedaż żywności i napojów. Do liczby gości nie wlicza się dzieci urodzonych w 2015 roku lub później.

Uzdrowiska i ośrodki aktywności fizycznej zostają otwarte przy 75% dopuszczalnej maksymalnej liczby osób. Uzdrowiska i ośrodki sportowe mogą być otwarte tylko dla grup zorganizowanych, których uczestnicy są zarejestrowani. Ośrodki takie muszą zapewnić przerwy między treningami, aby umożliwić dezynfekcję sprzętu i innych dotykanych powierzchni.

Zajęcia sportowe ÍSÍ

Zajęcia sportowe w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, są dozwolone. Maksymalna liczba osób w każdym pomieszczeniu wynosi 75 osób. Należy zastosować środki zapobiegawcze, a wspólny sprzęt dezynfekować po użyciu. Wentylacja musi spełniać dopuszczalne normy, a pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.

Zawody sportowe dla dzieci i dorosłych są dozwolone. Na widowni może znajdować się do 150 widzów zajmujących miejsca siedzące. Widzowie muszą nosić maseczki. Miejsca siedzące muszą być numerowane i przypisane do konkretnego widza oraz zawierać takie informacje jak imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości oraz numer telefonu widza.

W przypadku sportów, które nie polegają Narodowemu Komitetowi Olimpijskiemu i Stowarzyszeniu Sportu Islandii (ÍSÍ), zostaną ustanowione oddzielne zasady lub podobne wytyczne w celu zapewnienia zgodności z tymi samymi wytycznymi, które dotyczą porównywalnych dyscyplin sportowych w ramach stowarzyszenia.

Zakłady pracy, sklepy, budynki użyteczności publicznej i zakłady usługowe

Zastosowanie mają zasady zachowania dystansu 2 metrów oraz limitu osób w jednym miejscu. Między wydzielonymi strefami nie powinno być żadnego kontaktu (przemieszczania się osób).

Zapobieganie zakażeniom

Powierzchnie często dotykane przez wiele osób, np. klamki i poręcze, należy jak najczęściej dokładnie czyścić i dezynfekować.
Należy zapewnić dostęp do środków dezynfekujących przy wejściach oraz w pobliżu powierzchni dotykanych przez dużą liczbę osób, takich jak ekrany dotykowe, wózki i kasy fiskalne.
Za pomocą oznaczeń i plakatów należy przypominać klientom, interesantom oraz pracownikom o indywidualnych sposobach zapobiegania zakażeniom.
W sklepach i lokalach usługowych obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na typowe pytania dotyczące pandemii, dróg zakażenia, kwarantanny, izolacji oraz szczepień.

Aktualne ograniczenia dotyczące zajęć szkolnych

Rozporządzenie Minister Zdrowia dotyczące ograniczenia zajęć szkolnych w związku z surowszymi środkami zapobiegania infekcjom obowiązuje do 26 maja 2021 r.

Opieka domowa i przedszkola

Maksymalna liczba pracowników w każdym pomieszczeniu: 50.
Minimalna odległość między pracownikami: 1 metr.
Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie ograniczenie odległości między pracownikami do 1 metra nie jest możliwe i gdy pracownicy przemieszczają się między pomieszczeniami.
Mieszanie się grup pracowników: Dozwolone tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.
Maksymalna liczba dzieci w każdym pomieszczeniu: Nie dotyczy.
Minimalna odległość między dziećmi: Nie dotyczy.
Stosowanie maseczek przez dzieci: Nie dotyczy.
Nie obowiązują ograniczenia w kontaktach między dziećmi oraz limity liczby dzieci w przedszkolach.

Szkoły podstawowe i zajęcia pozalekcyjne

Klasy 1–10
Maksymalna liczba pracowników w każdym pomieszczeniu: 50.
Minimalna odległość między pracownikami: 1 metr.
Stosowanie maseczek przez pracowników: Tam, gdzie zachowanie odległości 1 metra między pracownikami nie jest możliwe.
Mieszanie się grup pracowników: Dozwolone tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.
Maksymalna liczba dzieci w każdym pomieszczeniu: 100.
Minimalna odległość między dziećmi: Nie dotyczy.
Stosowanie maseczek przez dzieci: Nie dotyczy.
Przestrzenie wspólne (wejścia, korytarze, łazienki, hole): Ograniczenia dotyczące liczby osób mogą zostać zniesione, jeśli pracownicy noszą maseczki.
Wychowanie fizyczne i szkolne lekcje pływania: Dozwolone.
Mieszanie się osób między grupami: Dozwolone.

Zajęcia pozaszkolne

Obowiązują te same ograniczenia, co w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych.
Mieszanie się osób między grupami: Dozwolone.

Szkoły muzyczne

Uczniowie urodzeni w 2004 roku lub wcześniej i pracownicy: Maksymalnie 50 w każdym pomieszczeniu i zasada odległości 1 metra, poza tym obowiązkowe stosowania maseczek. Imprezy i koncerty podlegają zasadom obowiązującym na imprezach widowiskowych.
Uczniowie urodzeni w 2005 roku lub później: Maksymalnie 100 osób w każdym pomieszczeniu.
Mieszanie się osób między grupami: Dozwolone.
Ograniczenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w imprezach i koncertach, są zgodne z zasadami obowiązującymi w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Szkoły średnie

Maksymalna liczba pracowników i uczniów w jednym pomieszczeniu: 100.
Minimalna odległość między osobami: 1 metr.
Noszenie maseczek: Tam, gdzie zachowanie odległości 1 metra nie jest możliwe.
Mieszanie się pracowników i uczniów między grupami: Dozwolone tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom, a między grupami stosowane są środki dezynfekujące.
Przestrzenie wspólne (wejścia, korytarze, łazienki, hole): Odejście od limitu osób jest możliwe, jeśli stosowane są maseczki.
Wychowanie fizyczne: Dozwolone przy takich samych ograniczeniach, co w przypadku innych zajęć.

Uczelnie wyższe

Maksymalna liczba pracowników i uczniów w jednym pomieszczeniu: 100.
Minimalna odległość między osobami: 1 metr.
Noszenie maseczek: Tam, gdzie zachowanie odległości 1 metra nie jest możliwe.
Mieszanie się grup pracowników: Dozwolone tylko wtedy, gdy wdrożony jest najwyższy poziom kontroli zapobiegania zakażeniom.
Mieszanie się uczniów między grupami: Niedozwolone.
Przestrzenie wspólne (wejścia, korytarze, łazienki, hole): Odejście od limitu osób jest możliwe, jeśli stosowane są maseczki.
Wychowanie fizyczne: Dozwolone przy takich samych ograniczeniach, co w przypadku innych zajęć.

Za nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniom mogą zostać nałożone kary

Kary za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem ograniczeń dotyczących zgromadzeń, kwarantanny, dystansu społecznego i izolacji.

Powiązana zawartość