Kwarantanna

Please note that this site is being updated. See Guidelines for quarantining for updated information.

FAQ regarding disease control measures at the borders.

Kwarantanna i strefy zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby

Kwarantannę zarządza się wobec osób, które potencjalnie miały kontakt z chorobą, ale nie wykazują żadnych objawów. Izolacja dotyczy osób z objawami choroby zakaźnej.

Kwarantanna oceniająca

Terminem kwarantanny oceniającej określa się okres kwarantanny, w którym wysiłki skierowane są na śledzenie zakażenia. W takich przypadkach postępuj według instrukcji dotyczących kwarantanny aż do momentu ustalenia, czy musisz pozostać w kwarantannie, czy nie. Niekiedy po wykryciu zakażenia firmy lub organizacje podejmują decyzję o odesłaniu pracowników do domu, prosząc, aby pracownicy ci pozostali w domach, podczas gdy sprawa będzie badania i oceniania, czasem jednak prośbę taką wystosowuje zespół śledzenia zakażenia. Nie są wydawane żadne zaświadczenia w odniesieniu do nieobecności w pracy ze względu na kwarantannę oceniającą.

Kwarantanna w warunkach domowych

Ważne jest, aby stosować się do wytycznych w sprawie odbywania kwarantanny w domu. Pozostali członkowie gospodarstwa domowego, którzy byli narażeni na zakażenie w tym samym czasie, mogą odbywać kwarantannę razem z daną osobą, w tym samym miejscu co ona.

Dzieci objęte kwarantanną

Dla wielu z nas objętych kwarantanną trudno jest pozostawać w izolacji od znajomych i członków rodziny. Jeszcze trudniejsze jest to dla dzieci, zwłaszcza małych, które nie rozumieją celowości podejmowanych działań. Wydano instrukcje i porady dla rodziców/opiekunów dotyczące rozrywek w czasie kwarantanny oraz sposobu wyjaśniania dzieciom, czym jest kwarantanna.

Dzieciom, które nie mogą przebywać w kwarantannie same, musi towarzyszyć osoba dorosła, np. rodzic. Osoba przebywająca w kwarantannie razem z dzieckiem nie musi być rejestrowana jako objęta kwarantanną i nie musi być poddana testowi, jeżeli wybrano 7-dniowy okres kwarantanny. Jeżeli pozostałe osoby z gospodarstwa domowego zdecydują się na pozostanie w domu dziecka objętego kwarantanną, należy dbać o zachowanie dystansu społecznego oraz odpowiednie sprzątanie i dezynfekcję.
Rodzice dzieci starszych objętych kwarantanną (po ekspozycji na wirus w szkole lub w czasie zajęć rekreacyjnych), którzy są zdolni utrzymywać odpowiedni dystans od swoich dzieci w czasie kwarantanny, mogą nadal pracować w swoim miejscu pracy.
Dzieci, których stopień rozwoju pozwala na pozostawanie w domu, w którym członek rodziny przebywa na kwarantannie (dbałość o higienę i utrzymywanie dystansu), mogą nadal uczęszczać do szkoły.

Jak postępować, gdy domownicy objęci są kwarantanną, a ja nie?

Jeżeli ktoś z twojego gospodarstwa domowego był narażony na zakażenie i pozostaje w kwarantannie domowej, ale ciebie kwarantanna nie dotyczy, ważne jest, aby nie przebywać w tych samych pomieszczeniach co osoba objęta kwarantanną. Jeżeli nie chcesz lub nie możesz opuścić domu, szczególnie ważne jest podejmowanie działań mających zapobiegać zakażeniu i utrzymywanie dystansu wobec osoby objętej kwarantanną.

Potwierdzenie / zaświadczenie o kwarantannie

Poszczególne osoby muszą być zarejestrowane jako objęte kwarantanną, aby możliwe było wydanie im potwierdzenia/zaświadczenia. Osoby takie albo zostały skierowane na kwarantannę ze względu na odbytą podróż, albo zarejestrował je miejscowy ośrodek zdrowia bądź zespół ds. śledzenia zakażenia, zgodnie z instrukcją Głównego Epidemiologa. Film przedstawiający sposób ubiegania się o zaświadczenie jest dostępny na stronie internetowej heilsuvera.is. Osoby, które muszą być objęte kwarantanną na podstawie decyzji władz sanitarnych, mogą zarejestrować odpowiednie informacje na stronie internetowej heilsuvera.is i otrzymać zaświadczenie. Zaświadczenia takie wydawane są bezpłatnie. Do rejestracji na stronie heilsuvera niezbędny jest elektroniczny identyfikator.

Osoby posiadające elektroniczny identyfikator mogą samodzielnie zarejestrować się jako objęte kwarantanną na stronie heilsuvera.is (dotyczy to wyłącznie osób, wobec których władze wydały skierowanie na kwarantannę, jak podano powyżej, a nie osób, które we własnym zakresie poddały się kwarantannie). Osoby bez elektronicznego identyfikatora rejestrują się same jako objęte kwarantanną w swoim ośrodku zdrowia.
Po dokonaniu rejestracji można uzyskać zaświadczenie o kwarantannie na stronie www.heilsuvera.is, posługując się elektronicznym identyfikatorem. Zaświadczenia o kwarantannie można uzyskać od lekarza rodzinnego.

Instrukcje dotyczące osób objętych kwarantanną w czasie pobytu w Islandii / po przyjeździe do Islandii

Osoby przyjeżdżające do Islandii z obszarów ryzyka muszą przejść kwarantannę. Zgodnie z islandzkim prawem kwarantanna związana z COVID-19 trwa 14 dni. Kwarantanna po podróży do obszaru ryzyka może zostać skrócona po poddaniu się testowi przesiewowemu (test PCR) i analizie dotyczącej COVID-19 po przybyciu do Islandii, a także drugiemu testowi wykonywanemu 6–7 dni po przyjeździe. Dalsze informacje można znaleźć w instrukcjach dotyczących kwarantanny odbywanej w czasie wizyty w Islandii.

Kwarantanna w miejscu pracy

Podobnie jak poprzednio, Główny Epidemiolog może upoważnić pojedyncze osoby lub grupy osób, które są zobowiązane do odbycia kwarantanny po przyjeździe do Islandii do pracy lub w celu realizacji określonych projektów, do odbycia kwarantanny w pracy zamiast w domu. Kwarantanna w miejscu pracy oznacza, że dana osoba może w czasie kwarantanny jeździć do pracy i wracać. Przepisy dotyczące ustaleń w zakresie kwarantanny w miejscu pracy nie uległy zmianie.

Podział na strefy kwarantanny

Podział na strefy kwarantanny jest środkiem dotyczącym kwarantanny i jednym ze sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w Islandii. Instrukcje dotyczące podziału na strefy kwarantanny zostały wydane i dotyczą wszystkich podziałów na strefy w budynkach i na zewnątrz. Podstawowe reguły podziału na strefy kwarantanny to:

Ograniczenia liczebności zgromadzeń uzależnione są od decyzji władz w danym momencie.
Należy przestrzegać zasady utrzymywania 2-metrowego dystansu między poszczególnymi osobami niemieszkającymi razem.
Między wydzielonymi strefami nie powinno być żadnego kontaktu (przemieszczania się osób).

Zakaz wchodzenia do wszystkich stref dotyczy gości, którzy:

przebywają na kwarantannie,

przebywają w izolacji (również podczas oczekiwania na wyniki badań),

mają objawy choroby (przeziębienie, kaszel, gorączka, ból głowy, bóle kości lub mięśni, zmęczenie).

Przystępne informacje na temat koronawirusa można znaleźć tutaj. Informacje zostały przygotowane przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Powiązana zawartość