واکسن زدن

چطور به واکسیناسیوندعوت میشوم؟

 اگر شما  در ایسلند زندگی و یا کار میکنید، حق دریافت واکسنکویید ۱۹ را دارید.

 واکسیناسیون رایگان هستو خواهد بود اما هیچ اجباری برای زدن واکسن وجود ندارد.

این واکسنهایی که در مقابل کووید ۱۹ در کشور استفاده میشوند همه مطمئن هستند و بهترین راه حفاظتیدر برابر این بیماری اند.

هدف از واکسیناسیونکووید ۱۹ محافظت از افراد در برابر بیماری و ایجاد ایمنی عمومی است که از شیوع همهگیری جلوگیری میکند.

دعوت به واکسیناسیون ازطریق پیام کوتاه ارسال میشود که در آن مشخص میشود فرد در چه زمان و مکانی باید حضورپیدا کند.

ثبت شماره تلفن در سیستمپزشکی بسیار مهم است تا پیام را دریافت کنید.

گواهی واکسیناسیون بعد ازیک هفته در سایت heilsuvera .is    و در پیچ من موجود می‌باشد.

اگر شما در ایسلند بیمه نیستید امااینجا زندگی و یا کار میکنید باز هم حق دریافت واکسن را دارید.

اگر شما در ایسلند بیمه هستید پس:

به شماره تلفن ایسلند شما که در heilsuvera  ویا در کلینیک شما ثبت هست ادیانکوتاه برای دعوت شما به واکسیناسیون ارسال میشود.

 شما میتوانید به وسیله ی الکترونیکآی دی خود heilsuvera   را باز و در صورت لزوم شماره خود را آنجا ثبتکنید.

و اگر الکترونیک آی دی نداریدمیتوانید با کلینیک خود تماس گرفته و از آنها بخواهید تا اطلاعات شما را در سیستمثبت کنند.

 ثبت نام در کلینیک:

در حومه با توجه به آدرس محل اقامتتانشما بطور خودکار در سیستم کلینیک منطقه  ثبت میشوید.

در منطقه پایتخت شما باید خودتان خودرا در کلینیکی ثبت کنید.

شما میتوانید شخصا این کار را در کلینیکی که انتخاب میکنید و یا در سایت سازمان بیمه انجام دهید( الکترونیک آی دی برایاین کار ضروری است)

réttindagátt sjúkratrygginga

آیا مطمئن نیستید که در ایسلند بیمهدارید یا خیر؟

بیمه بر پایه ی  ادرس قانونی شما است.

شش ماه بعد از اینکه آدرس شما بطورقانونی در سازمان ثبت ایسلند ثبت شود شما بطور خودکار بیمه میشوید.

 توجه! کنیتالای سیستمی کافی نیست

 قبل از ۶ ماه از ثبت اطلاعات کامل در سازمان ثبت شما باید شرایط لازم برایبیمه شدن را داشته باشید:

فرد از کشور دیگری که عضو EEA  هست باشد و در آنجا بیمه داشته باشد. برایدرخواست این میتوانید از سایت  sjukra.is اقدام کنید.

sjukra.is  

اگر شما بیمه نیستید اما در ایسلند زندگی و یا کار میکنیدباز هم حق دریافت واکسن را دارید.

 

 شناسه الکترونیکی

شما باید کنیتالایایسلندی (ثبت کامل در سازمان ثبت ) داشته باشید و مدرکی که کنیتالایشما را نشان دهد.

شما باید تلفن هوشمند و شماره تلفن ایسلندی داشته باشید

شما باید شخصا برای دریافت الکترونیک آی دی بهمراه مبایل و مدرکشناسایی خود در محل حضور یابید.

 

اگر شما به کمک بیشتری احتیاج دارید میتوانید از طریق چتاینترنتی در سایت COVID.is  ویا توسط مشاور های مخصوص مهاجرین (new in iceland)

که می‌توانند  به زبان های دیگری هم صحبتو به شما کمک کنند تماس بگیرید.

Information posters