قرنطینه چگونه است

Quarantine is no longer used in Iceland after the lifting of all public restrictions due to COVID-19 on Febuary 25 2022.

قوانین جدیدی اعمالشده است و این صفحه به محض دریافت ترجمه به روز می شود.  قوانین به زبان ایسلندی

 قرنطینهزمانیانجام میشودکهممکناستفردیبهبیماریآلودهباشداماهیچعلایمی  نداشتهباشد.  انزوا یا قرنطینهفردیبرایبیمارانباعلائمبیماریویروسی- عفونی اعمالمیشود.

 Einangrun 

 

درصورت موارد زیر شما باید قرنطینه شوید

اگرواکسن نزده باشید و با شخصی در ارتباط بوده باشید که به این بیماری آلوده بودهباشد.

اگرشخصی در خانه ی شما قرنطینه میشود و شما امکان این را ندارید که دران مدت جایدیگری بروید.

کودکیکه سرپرستی اش را دارید به قرنطینه برود.

شمااز مناطق پر خطر خارج از کشور آماده باشید.

 

حتیاگر واکسن زده باشید و موارد زیر درمورد شما صدق کند باید قرنطینه شوید:

 

شمابا شخصی که آلوده است ارتباط مهمی دارید  برایمثال کودک آلوده به بیماری  که تخت سرپرستیشما است و باید مراقبت شود.

شمالازم نیست قرنطینه شوید اگر:

اگرشما با کسی در ارتباط بوده اید که بعد از مدتی قرنطینه شده است.

اگرهمسایه شما آلوده شده باشد( مثلا وقتی سالن یا پله مشترک دارید) مگر اینکه  شما باهم در ارتباط بوده باشید.

شمااز مناطق پرخطر خارج از کشور آماده اید و واکسن زده‌اید اما بازهم باید قرنطینهشوید تا جواب منفی تستی که در مرز( فردگاه) داده اید مشخص شود.

شمااز منطق پرخطر خارج از کشور آمده‌اید و گواهی دارید که قبلا به کووید مبتلا شده‌ایدبازهم تا زمانی که نتیجه منفی تستی که درمرز می‌دهید بیاید باید قرنطینه شوید.

شمااز کشوری می آیید که به عنوان منطقه پرخطر شناخته نمی‌شود ( گرینلند)

اگرواکسن زده باشید مگر اینکه با فرد آلوده ای ارتباط مهمی داشته باشید مثلا با کوکبیماری که  تحت سرپرستی شماست واکسن نزدهاست و باید از او مراقبت شود.

 

قرنطینه خانگی 

 

رعایت دستورالعمل های قرنطینه درخانهبسیارمهماست. محلقرنطینهبایدبرایقرنطینه شدن  مناسب باشد و کسانیکهدرقرنطینههستندبایددرمدتزمانقرنطینهدرآنجابمانند. 

 

leiðbeiningum um sóttkví í heimahúsi.

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item41240/Husnaedi-

 

در قرنطینه قوانین زیر برای افرادی کهواکسینه نشده اند باید رعایت شود.

اگر عضوی از خانواده قرنطینه شود همهی افراد خانواده باید قرنطینه شوند مگر اینکه در زمان قرنطینه شخص در خانه  اقامت نداشته باشند اما اگر جایی برای اقامت دراین مدت را ندارند باید همه قرنطینه شوند.

برای ثبت نام خود در قرنطینه  میتوانید از طریق Mínum siðum در heilsuvera.is  اقدام کنید .

 

خانهای که برای قرنطینه استفاده میشود باید این شرایط را داشته باشد:

•اتاقیکنفرهیاواحدخانوادگی.

 •توالتفرنگیجداگانهبرایهراتاق/ واحد.

 •برایهرفردبایدیکتخت/ تشکوجودداشتهباشدیاآنهاتشکخود راباخودبیاورند. یکواحدخانوادگیبایدبهاندازهکافیبزرگباشد. باید ۱ متر بینتختهافاصلهباشد.

 •امکاناتمخصوصپختوپز/ خوردنغذا.

 •دیگراننبایددرهمانواحد/ آپارتمان/ اتاقبمانندمگراینکههمهی افراددرقوانینقرنطینهیکسانباشند.

 

کسانی که قادر به اقامت در خانهای متناسب با شرایط فوق نیستند ، باید بهمکان هایی کهبرای قرنطینه عمومیدر نظر گرفته شده است بروند.

 

sóttvarnarhúsi

Í sóttkví

 

• افراد خانه،کهدرمعرضویروس قرارنگرفتهاند،نبایددرخانهباشخصیکهقرنطینهشده است،باشند. خانوادههاییکهبهطورهمزماندرمعرضویروسقرارگرفتندمیتوانندباهمدریکمکانقرنطینهشوند.

 •اگرافرادیکهدرمعرض ویروس قرار نگرفتهاندنمیخواهندیانمیتوانندازخانهخارجشوند،بایدباافراددیگرقرنطینهشوند. می‌توانندخود را از طریق این سایتبرای قرنطینهثبت کنند.

Mínum síðum á heilsuveru.is.

 

ملاقات با افراد دیگر مجاز نیست.به همین خاطر کسانیکهدرقرنطینههستندبهکمکدیگران نیازدارند.

 •اگرخانهدرقرنطینهاست،دوستانیااقوام می‌توانند وسابل موردنیاز فرد را خریداری کرده  و آنهاراجلویدربگذارند،امانبایدباافرادقرنطینهتماسمستقیمداشتهباشند.

 •اگرخدماتی مانند تحویلغذاومایحتاجدیگربهمنزل از طریق شهرداری ممکن باشد، میتوانازاینسرویسدرحینقرنطینهاستفادهکرد. فردیکهدرقرنطینهاستبایداعلامکندکهقرنطینهاستوکالاهابایددردربورودیگذاشتهشوند.

 

اگر فردی در قرنطینه علائم ویروس کووید ۱۹ COVID-19 را پیدا کند ، باید فوراً براینمونه برداری برودو (میتوانداز ماشین شخصی یا تاکسی استفاده شود اماباید به راننده بگوید که در قرنطینه است )

جزییاتدستورالعمل های مربوط به قرنطینه خانگی.

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43365/Leidbeiningar-fyrir-almenning-vardandi-heimasottkvi

 

کودکان در قرنطینه

برایبسیاریازافرادبهدلیلقرنطینهدوریازدوستانوبستگانسختودشوارمیشود.  حتیبرایکودکان،بهویژهکودکانخردسال،کههدفایناقداماترابهطورکاملدرکنمیکنند،سختترودشوارتراست. به همین خاطر در اینجا  پیشنهادهاییمربوط به چگونه سرگرم کردن کودکان در مدت قرنطینه و همینطور چگونگی توضیح دادن اینشرایط  برای کودکان گفته شده است.

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43362/born-i-sottkvi-leidbeiningar-og-tillogur-til-forradamanna

.

 

اگر دیگران در قرنطینه خانوادگی هستند و شما نیستید

اگرشخصیازخانوادهشما درخانهدرمعرضویروس قرارگرفتهودرخانهقرنطینهشدهباشدونهشما،مهمایناستکهدرهمانمکانی که او هست نباشید.  اگرنمیخواهیدیانمیتوانیدازخانهبیرونبروید،بایدشما  هم خود را قرنطینهکنیدو تمام قوانین قرنطینه رادنبالکنیدتازمانیکهنتیجهمنفیحاصلازنمونهگیریبدستآیدوهمهافراددرخانهازقرنطینهآزادشوند.

öllum sóttkvíarreglum

 

تاییدیه / گواهی قرنطینه

افراد بایددرسایتقرنطینهثبتنامکنندتابتوانندبرایاینمنظور گواهی/تأییدیه دریافت کنند. 

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item43540/Vottord-um-sottkvi-eda-stadfesta-COVID-19-sykingu

آنها.کسانی هستند که یا برای سفرقرنطینهشدهاندیاطبقدستورالعملمتخصصاپیدمیولوژیتوسطمراکزبهداشتییاتیمپیگیریدرقرنطینهثبتشدهاند. ویدیویی در مورد نحوه درخواست گواهی در heilsuveru.is ساختهشدهاست.کسانیکهنیازبهقرنطینهدارندمیتوانندبهسایتheilsuveru.is مراجعه کنندوگواهیدریافتکنند. خدماتآنهارایگانهستند ثبتنامدرمراکزبهداشتیدرمانیبهشمارهکاربرینیازداردکهباید شناسهالکترونیکیداشتهباشید.

 

myndband um hvernig sótt

heilsuveru.is 

 

قرنطینه شغلی و کاری 

براساسآنچهاتفاقافتادهاست،متخصصاپیدمیولوژیممکناستبههمراهافرادی،یکیاچندنفرباهم،مجبورشودکهبهقرنطینهبروندوبرایکاربهایسلندآمدهاندیابرایانجامکارهایخاصبهجایقرنطینهمنزل،یادرقرنطینهکارکنند.

قرنطینه کاری  به این معنی استکهفردموردنظرمیتوانددرحینقرنطینهبهمحلکارخودبرودوازآنخارجشود. مقرراتمربوطبهسازمانقرنطینههایشغلیبدونتغییراست.

 

کارهاییکه میتوانید در زمان قرنطینه انجام دهید:

میتوانیدنزدیک به محلی که در آن قرنطینه هستید به پیاده روی بروید.

برایرفتن از فرودگاه از اتوبوس فرودگاه، تاکسی و ماشین شخصی استفاده کنید.

میتوانیدبه دکتر بروید اما از قبل باید تماس بگیرید.

 

کارهاییکه نمیتوانید در قرنطینه انجام دهید:

ارتباطبرقرار کردن با افراد دیگر

حضوردر تجمع

استفادهاز اتوبوس، پروازهای داخلی و وسایل حمل و نقل عمومی

رانندگی کردن

رفتنبه فروشگاه یا رستوران

زندگیکردن در ماشین های کاروان یا چادر

اقامتدر مهمانخانه

رفتنبه مکان های گردشگری

رفتنبه محل آتشفشان

 

قوانینقرنطینه هنگام ورود به کشور:

بجزمسافرانی که گواهی واکسیناسیون و یا گواهی عفونت قبلی را دارند، بقیه همه بایدقرنطینه شوند.

کسانیکه گواهی ای ندارند باید برای پنج روز قرنطینه شوند و بعد از إتمام پنج روز دوبارهتست انجام دهند.

بهشرط داشتن داشتن بعضیشرایط خاص، مسافران مجاز به اقامت در هتل های قرنطینه هستند.

heimasóttkví 

húsnæðið uppfylli ákveðin skilyrði.

 

نظارت

تمام کسانی که در قرنطینه خانگی هستندحداقل یک‌بار از تیم نظارت و حفاظت مدنی تماس دریافت میکنند و این به این منظورانجام میشود  که همگی از درمورد قوانین  که اجرا میشوند اطلاع داشته باشند. کسانیکه نیازبه حمایت  بیشتری دارند، پشتیبانی ‌ وپیگیری بیشتری دریافت میکنند.

با توجه به شرایط پلیس از تمان تخلفاتو قانون شکنی ها مطلع میشود . شماره تماس تیم نظارت ۴۴۴۲۵۰۴ است.

 

در اینجا اطلاعات مربوط به ویروس کرونا  به زبانی آسان وجود دارد.

kórónaveiruna á auðlesnu máli که توسط انجمن ملی کمک به توسعه تهیه شده است.