محدودیت ها و قوانین لازم لاجرا

Gildandi takmarkanir á íslensku

Restrictions on gatherings in english

 محدودیت های موجود در مدارس

آئین نامه وزیر بهداشت در مورد محدودیتکار مدارس به دلیل اقدامات پیشگیرانه از بیماری  تا ۲ فوریه ۲۰۲۲ اجرا میشود.

پرستارانکودک و کودکستان ها

حداکثرتعداد پرسنل در هر اتاق: ۲۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۲ متر

استفاده کارکنان از ماسک : در صورتیکه فاصله ۲ متریبین کارکنان امکان پذیر نیست.

جابجایی کارکنان بین گروهها: مجاز است.

حداکثر تعداد کودکان در یک اتاق: ۵۰ نفر

حداقل فاصله بین کودکان: هیچ

استفاده کودکان از ماسک: هیچ

فضایباز: بدون محدودیت تعداد

رویدادهای مرتبط با زندگی کاری یا اجتماعی مهدکودکها مانند نمایش و کنسرت برای هیچکس غیر از دانش آموزان و معلمان مجاز نیست.

 

 

 

مدارسابتدایی و کلاس های أوقات فراغت

 

کلاس ۱-۱۰

حداکثرتعداد پرسنل در هر اتاق: ۲۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۲متر

استفاده کارکنان از ماسک : در صورتیکه فاصله ۲ متریبین کارکنان امکان پذیر نیست.

جابجایی کارکنان بین گروهها:مجاز است

حداکثر تعداد کودکان در یک اتاق: ۵۰ نفر

حداقل فاصله بین کودکان: ۱متر

استفاده کودکان از ماسک: هیچ

مکان های مشترک( ورودی، لابی، سرویس هایبهداشتی) محدودیت تعداد وجود ندارد اگر همه از ماسک استفاده کنند.

 

 

کلاسهای أوقات فراغت

همانقوانینی که در کودکستان ها و دبستان ها اجرا میشود باید اجرا شود.

ترکیبشدن بچه ها: مجاز است

 

مدارسموسیقی

تمام کلاس های موسیقیبرای کودکان در سنین پیش دبستانی و دبستانی با همان محدودیت هایی که برای مدارس آنهااعمال می شود مجاز است.

حداکثر تعداد پرسنل در هر اتاق: ۲۰ نفر

حداقل فاصله بین افراد: ۲ متر

استفاده از ماسک: دانش‌آموزانی که در سال ۲۰۰۵ وقبل از آن متولد شده‌اند، و همچنین کارکنان، در صورت امکان، در صورت عدم امکان داشتنفاصله اجتماعی ، باید از ماسک استفاده کنند.

جابجایی کارکنان: مجاز

حداکثر تعداد دانش اموزان در یک اتاق: ۵۰ نفر

فاصله اجتماعی  دانش آموزان: قوانین مربوط به هر سطح تحصیلیباید را چک‌کنید.

رویدادهای مرتبط با کاردر آموزشگاه موسیقی، مانندکنسرت، برای هیچکس غیر از دانش آموزان و معلمان مجاز نیست.

 

مدارسمتوسطه

حداکثرتعداد پرسنل و دانش اموزان در هر اتاق: ۵۰ نفر

حداکثرتعداد کارکنان در یک اتاق:۲۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۲ متر

استفاده کارکنان از ماسک : در صورتیکه فاصله ۲ متریبین کارکنان امکان پذیر نیست.

درمدارس می‌توان با داشتن ماسک فاصله ی اجتماعی بین دانش اموزان را یک‌متر در نظرگرفت.

جابجایی کارکنان بین گروهها: مجاز است

حداکثر تعداد دانش اموزان در یک اتاق: ۵۰ نفر

حداقل فاصله بین دانش اموزان : هیچ

مکان های مشترک( ورودی، لابی، سرویس هایبهداشتی) محدودیت تعداد وجود ندارد اگر همه از ماسک استفاده کنند.

کلاسهای ورزش و شنای مدرسه: مجاز است

ترکیبشدن بچه ها:مجاز است

 

دانشگاهها

حداکثرتعداد پرسنل و دانشجوها در هر اتاق: ۵۰ نفر

حداکثرتعداد کارکنان در هر اتاق: ۲۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۲ متر

استفاده کارکنان از ماسک : در صورتیکه فاصله ۲ متریبین کارکنان امکان پذیر نیست.

جابجایی کارکنان بین گروهها: مجاز است

مکان های مشترک( ورودی، لابی، سرویس هایبهداشتی) محدودیت تعداد وجود ندارد اگر همه از ماسک استفاده کنند.

کلاسهای ورزش مجاز است و همان قوانینی که در بقیه کلاس ها اجرا میشود.

حداکثرتعداد دانشجوها  در کافه تریا: ۵۰ نفر

مناطق مشترک (ورودی، لابی، حمام و راهروها): درصورت استفاده از ماسک، می‌توان تعداد را در نظر نگرفت

درشرایطی که اعمال محدودیت‌های فاصله اجتماعی امکان‌پذیر نیست، مانند آموزش عملی،آموزش هنر و مطالعات بالینی و تحقیقات گروهی مجاز است و البته به شرطی که دانش‌جوهاو معلمان از ماسک استفاده کنند.

رویدادهای دیگری که آموزش یا یادگیری محسوب نمیشوند، نباید در ساختمان دانشگاه  برگزارشوند.

این حکم مانع از اقامت دانشجویان در خوابگاه نمیشود.