یت های موجود در هنگام ممنوعیت اجتماعات:

قوانین و محدودیت های تجمع و گردهمایی در سراسر کشور ۱۷ لازم الاجرا و تا ۲۰۲۰  اکتبر۳۱ قوانین محدودیت گردهمایی بدلیل اپیدمی از

 اعمال می شود ۲۰۲۰ نوامبر این قوانین در مورد فرودگاه ها و بنادر بین المللی و هواپیماها و کشتی هایی

که در سفرهای بین المللی شرکت می کنند اعمال نمی شود. این قوانین همچنین شامل مدارس نمی شود مقرارات مربوط به مدارس در آیین

نامه ویژه ای درباره محدودیت کار در مدرسه آمده است محدودیت تعداد افراد در تجمع، فاصله اجتماعی و استفاده الزامی

 و کوچکتر از آن نمیشود ۲۰۱۵ از ماسک شامل کودکان متولد سال

قوانین و محدودیت های اصلی  

 نفر مجاز است ۱۰ .تجمع افراد فقط تا  نفر مجاز است و در مراسم مصرف ۳۰ .شرکت در مراسم تشیع جنازه  فقط تا
نفر۱۰ مشروب فقط  نفر میتوانند در یک زمان در داروخانه ها و فروشگاهای مواد ۱۰۰-۵۰ .حداکثر
غذایی باشند
نفر میتوانند در یک خانه زندگی کنند ۱۰ً .حداکثر فقط
ورزش مجاز نیست
.هنرهای نمایشی و تاتر مجاز نیست
.باشگاههای تناسب اندام بسته است
.استخرها بسته است
.ارایشگاهها و سالن های زیبایی بسته است
.بارها و مکانهای تفریحی بسته است
۲۱:۰۰ .رستوران هایی که مجوز فروش مشروب دارند هرروز فقط تا ساعت
اجازه کار دارند .استفاده از ماست در جایی که امکان داشتن فاصله ی اجتماعی نیست الزامی است  وبعد از آن هستند از اجرای قوانین فاصله ۲۰۱۵ .کودکانی که متولد سال ۲۰۰۵ دومتر و الزام ماسک معاف هستند )این استثنا قبلا برای کودکان متولدبود(

قوانین فعلی در محدودیت تعداد افراد در جلسات و گردهمایی ها حداکثر تعداد افرادی که میتوانند در یک مکان حضور داشته باشند

نفر است ۱۰

هم در مکانهای عمومی و هم مکانهای خصوصی البته این محدودیت تعداد در مورد اعضای خانواده در خانه هایشان اعمال

نمیشود و منظور از مکان های عمومی بطور مثال عبارتند از

.کنفرانس ها، سمینارها و جلسات علنی

.کلاس ها درس، محل امتحان و سخنرانی ها  نمایش های ،  رویدادهای فرهنگی ،  سرگرمی ها به عنوان مثال  کنسرت ها •

رویدادهای ورزشی و رویدادهای خصوصی ،  سینما، تئاتر

به عنوان مثال  برای عروسی و غسل تمعید ،  خدمات کلیسا •

نفر10  و همینطور سایر رویدادهای مشابه با بیش از • داروخانه ها وفروشگاههای مواد غذایی که مساحتی کمتر   نفر اجازه ی بودن در آن فروشگاه را دارند تا ۵۰ مترمربع دارند حداکثر ۱۰۰۰از وقتی که بشود فاصله ی دومتر بین افرادی که باهم نسبتی ندارند را تضمین

کرد    متر مربع اجازه ورود یک نفر را دارند اما ۱۰۰۰  مترمربع در هر ۱۰ به نسبت هر

نفر باشند ۱۰۰ به هیچ عنوان نباید بیشتر از

 نفر میتوانند شرکت کنند اما در ۳۰ در مراسم تشییع جنازه حداکثر

نفر اعمال می شود ۱۰ مراسمات که مشروب سرو می شود همان قانون ،  پروازهای داخلی ،  اتومبیل های گروهی ، این قوانین برای حمل و نقل عمومی  حفاظت از ،  آتش نشانی ، کشتی مسافری و خدمات اورژانس) مانند پلیس جامعه و کارمندان بهداشت (اعمال نمی شود  .این همچنین در مورد کار   پارلمان و دادگاهها وقتی که محاکمه ای صورت می گیرد ،  شورای دولت ، دولت

اعمال نمیشوند

قانون فاصله ی اجتماعی و استفاده از ماسک  متر۲  متر است  .اگر اطمینان از وجود فاصله ی 2 فاصله ی مجاز بین افراد ،  وسایل حمل و نقل عمومی ، امکان پذیر نیست) به عنوان مثال در مغازه ها  پروازهای داخلی و مراقبت های ،  اتومبیل های دسته جمعی ، تاکسی ها  استفاده از ماسک صورت که بینی و دهان را می پوشاند اجباری ، (بهداشتی

است.

مشاغلی که در خطر زیاد عفونت و واگیر بیماری قراردارند  سالن های ،  سالن های ماساژ ،  سالن های زیبایی ، آرایشگاه ها  متر فاصله  نیاز 2 زیبایی پوست و سایر مشاغلی که به کمتر از

دارند مجاز نیستند.  در داخل سالن یا فضای باز و با تماس یا ، ورزش برای کودکان و بزرگسالان بدون تماس جسمی مجاز نیست  .این امر هم در تمرینات و هم در مسابقات

اعمال می شود.

هنرهای نمایشی و فعالیت های مشابه مجاز نیست.

 استخرها و مراکز تناسب اندام بسته است.

. میخانه ها و قمارخانه ها بسته است ،  کلوپ های شبانه

 هر روز باز باشند اما نباید از ۲۱:۰۰ رستوران ها اجازه دارند تا ساعت  نفر است بیشتر باشند و فاصله دومتر هم حتما باید رعایت ۱۰ تعداد مجاز که

شود

 هم مجاز است ۲۱:۰۰ فروش و تحویل غذا خارج از رستوران بعد از ساعت

محل های کار،مغازه ها،ساختمانهای عمومی و مراکز خدماتی  متری باید بین افراد باید در همه ی مکان ها  تضمین شود 2  فاصله اجتماعی  نفر است  .همچنین باید اطمینان حاصل شود که هیچ 10 و حداکثر تعداد

ارتباطی بین فضاها وجود ندارد.  به ویژه سطوح تماسی ،  سطوح لمسی را مرتبا تمیز و ضد عفونی کنید •

متداول مانند دستگیره های در  به،  ضد عفونی کننده دست باید در ورودی و مجاورت سطح تماس مشترک •   سبد خرید و پیشخوان های صندوق وجود ، عنوان مثال  صفحه های لمسی

داشته باشد  اپیدمیولوژی فردی و کارمندان را با علامت گذاری و تابلوها به افراد یادآوری •

کنید.

. ماسک صورت باید در مغازه ها و سایر خدمات استفاده شود •

درصورت رعایت نکردن قوانین جریمه میشوید

جریمه در صورت رعایت نکردن فاصله اجتماعی

 جریمه در صورت رعایت قرنطینه و قرنطینه فردی ،  نکردن

کنترل مرزها

https://www.covid.is/flokkar/ferdalog

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39664/ Throskahjalp_Koronaveiran%20a%20audlesnu%20mali.pdf