یت های موجود در هنگام ممنوعیت اجتماعات:

محدودیت های اعمالشده درممنوعیت گردهمایی

محدودیت های تعیینشده طبق اطلاعیهاجلاساپیدمی از۷سپتامبر ۲۰۲۰ساعت(00:00)شروع وتا ۲۷ سپتامبر۲۰۲۰ساعت (23:00)ادامه خواهدداشت.

بابدست آوردن اطلاعاتجدید دولت نیازبه ادامه یمحدودیت هارا دوباره ارزیابیمیکند، که آیاامکان برداشتن محدودیتها هست ویا باید مدتآن تمدید شود.این محدودیت هادر کل کشوراعمال می‌شود.

 

نکاتی(قوانینی) که بایددر محدودیتها رعایتشوند

محدودیت تعدادافراد درگردهمایی. تعدادافرادی که می‌توانند گردهم جمعشوند محدود به۲۰۰ نفر بزرگسالاست . کودکان متولد۲۰۰۵ و قبلاز آن ازاین مورد مستثنیهستند.

 

محدودیت فاصله اجتماعی.  متخصصان اپیدمولوژیک توصیه میکنند در برخوردبا سایرین درحدامکان یک مترفاصله با آنها داشته باشین،خصوصا با افرادبیگانه.

درهمه ی جلسات،ادارات  ومحل کار بایدداشتن یک مترفاصله بین افرادتضمین شود مخصوصاکسانی که باهمنسبت فامیلی ندارندو امکانی داشتنیک متر فاصلهامکانپذیر نیستپس باید ازماسک صورت کهبینی و دهانرا میپوشاند استفادهشود، این قانونباید همچنین دروسایل حمل ونقلعمومی، شامل پروازهایداخلی و کشتیهای مسافربری وهمچنین مشاغلی چونسالن های آرایشگاهو سالن هایماساژ رعایت شود.

آشناییبادستورالعملاستفادهازماسکبسیارمهموضروریهست.

 

فاصله ی اجتماعیدر مدارس

درکالج و دانشگاهاهمان قانون قبلیرعایت می‌شود. باید بین افرادیک متر فاصلهوجود داشته باشدو داشتن ماسکضروری نیست.

 

محدودیت فاصله اجتماعیدر مکانهای ورزشی

تماس بدنی بین ورزشکاراندر حین تمرینو مسابقات مجازاست ، ازطرف دیگر فاصلهیک متری باید دررختکن ها وسایر مناطق خارجاز رقابت وتمرین رعایت شود.سایر افراد ازجمله مربیان، کارمندانو داوطلبان نیزباید فاصله اجتماعییک متری رارعایت کنند.

ورزشهایی که بهÍSÍ(انجمن ورزش والمپیک ایسلند) تعلقندارن باید دستورالعمل‌هایی تنظیم کنندو یا ازهمان دستورالعمل‌هایورزش های مشابهدر ÍSÍ پیروی کنند.

 

هنرهای نمایشی، موسیقیو فیلمسازی

تماس بدنی درحین تمرین درهنرهای نمایشی وموسیقی به همانروشی که درورزش اعمال می‌شود مجاز خواهدبود ‌همچنین درفیلم برداری.

 

باشگاههای تناسب اندام

محدودیتها برای جلوگیریاز خطر واگیردر مراکز تناسباندام ‌مراکز شناو حمام هایعمومی در ورزشگاههایکسان است. ومهمانان هرگزنباید بیشتراز نصفو یا کمتراز حداکثر تعدادمجاز تحت پروانهکسب باشند (حضورداشتهباشند)

 

فروشگاهها، ساختمان هایعمومی وشرکتهایخدماتی کهبرای عمومآزاد استباید:

دسترسی به موادضدعفونی کنندههای دست رابرای عموم مردمو کارمندان درورودی ها و مجاورتسطح هایی کهافراد بسیاری آنرا لمس می‌کنند تضمین کنند،به عنوان مثالهمیشه باید صفحاتنمایش لمسی وکارت خوان هارا که افرادزیادی لمس میکنندبه طور مرتبضدعفونی وسطح آن هارا تمیز کرد.

بااستفاده ازعلائم و تابلوهاحفاظت از بهداشتفردی را بهکارمندان ومردم یادآوری کنند.

 

استخرها و رستورانها: بایداطمینان حاصلکنند که میهمانانمی توانند درهرفضایی با محدودیتتعداد متناسب بااندازه هر فضافاصله ی یکمتری بین خودراداشته باشند.

فعالیت هایی کهبه لحاظ ماهیتشان، مهمانان رابا استفاده ازتجهیزات مشترکدرگیر می‌کنند،به عنوان مثالفعالیت های ورزشی، مراکز تناسباندام و سالنهای بازی بایداستفاده مشترکاز تجهیزات رابین کاربران متوقفو یا بطورمرتب آنها راضدعفونی کنند.

 

اگر از رعایتفاصله اجتماعی دومتر و محدودیتتعدادافراد درموزه ها، اماکنتفریحی و سایراماکن عمومی اطمینانحاصل نشود ایناماکن باید فعالیتخود را موقتاقطع کنند.

 

ساعات کار اماکنتفریحی و رستورانها و بارها تا ساعت۲۳:۰۰ شباست.

 

امکان جریمه بدلیلنقض قوانینکنترل بیماری

هرجرمی مربوط بهرعایت نکردن فاصلهی اجتماعی یکمتر و استفادهاز ماسک با مجازات همراه است.

 

نقض قوانین مربوطبه محدودیت هایگردهمایی، قرنطینهو انفرادی بامجازات همراهاست.

 

کنترل مرزها

https://www.covid.is/flokkar/ferdalog

 

چه چیزی شاملممنوعیت گردهمایینمیشود

این محدودیت هادر فرودگاههای بین‌المللی یا بنادر،هواپیماها یاکشتی های بین‌المللی اعمال نمی‌شود. البته تماممسعولان بایدتمام تلاش خودرا برای جلوگیریو کنترل بیماریو کاهش احتمالابتلا انجام دهند.

 

چه وقت اینمحدودیت هابرداشته میشوند؟

 

این محدودیت هادائما در حالارزیابی مجددهستند تا برایمدتی کاهش یافتهو یا درصورت لزوم تمدیدشوند.

 

دراینجا اطلاعاتیدرموردویروسکرونابهزبانسادهتوسط انجمن ملیتوسعه کمک نوشتهشده است.