محدودیت ها و قوانین لازم لاجرا

قوانین جدید در مورد محدودیت درگردهمایی ها

 آیین نامهجدیدیکهتجمعات رابهدلیلاپیدمیمحدودمیکنداز۲۵ مارس ۲۰۲۱لازمالاجرامیشودوتا ۱۵ آوریل  ۲۰۲۱اعتباردارد.

 

 https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=e5cf150d-33a7-11e6-80c7-005056bc217f&newsid=45fdfd1d-864f-11eb-8134-005056bc8c60

 

 این مقرراتدرموردفرودگاههاوبنادربینالمللیوهمچنینهواپیماهاوکشتیهاییکهدرسفرهایبینالمللیوکشتیهاییکهفعالیتهایماهیگیریانجاممیدهنداعمالنمیشود. اینآییننامههمچنیندرموردموسسات مراقبتهایبهداشتی،خانههایسالمندانوسایرموسسات مشابهاعمالنمیشود،اماآنهابایدقوانینویژهایدرموردپیشگیریازبیماریتعیینکنند.

 

 محدودیتتعدادومحدودیتفاصله درموردکودکانمتولدسال۲۰۰۵وقبلازآن(کودکانکوچکتر)،اعمالنمیشود.

 

 آیین نامه خاصی برای  مدارس  وجود دارد و اینآییننامهاز۱۵ آوریل تا ۵ می ۲۰۲۱  اعمال میشود.

 

 

محدودیت تعداد ، محدودیت فاصله اجتماعی ، استفاده از ماسک 

 

محدودیت تعداد

 حداکثرتعدادافراددریکمکان ۲۰ نفر  با محدودیتهایخاص،همدرفضایعمومیوهمدرفضایخصوصیاست. بااینحال،اینمحدودیتتعداددرمورداعضایخانه(افرادخانوادهوفامیل)درخانههایشاناعمالنمیشود. قوانینخاصبرایرویدادهاییوبرنامههایی کهمیهماناندرصندلیهایرزروشدهمینشیننداعمالمیشود.

 

کودکانمحدودیتتعدادبرای کودکان متولد ۲۰۱۵ و کودکان کوچکتر اعمال نمی‌شود و  زدن ماسکبرای کودکانمتولدسال ۲۰۰۵یاقبلازآن اعمال

نمیشود.(محدودیتبرایکودکانزیر۱۶سالاعمالنمیشود)

 

محدودیتتعدادبرایحملونقلعمومی،اتومبیلهایگروهی،پروازهایداخلی،کشتیمسافریوخدماتاضطراری(مانندپلیس،آتشنشانی،حفاظتازمناطقوپرسنلپزشکی)اعمالنمیشود. همچنیندرموردکاردولت،شورایملی،مجلس ،شورایامنیتملیوقتی کهدادگاههاصلاحیتخودرااعمالمیکننداعمالنمیشود.

 

محدودیت فاصلهاجتماعی

 درتماممحلهایکاروسایرفعالیتها،بایدازحدمجاورت۲متریبینافرادیکهنسبتیبا هم ندارنداطمینانحاصلشود. (فاصلهدومتربینافرادغیرخانواده)موارداستثناییدراینقانونمواردیاستکهمیهماناندرصندلیهایرزروشدهمینشینند.

 

 

استفاده از ماسک

 زدنماسکدرجاییلازم استکهافرادهمدیگررانمیشناسندوهمچنینفاصله۲متربینآنهاامکانپذیرنیست(منظوردرجاهایشلوغ) ،بهاستثنایمدارسوبرخیمواردخاصکهمیهماناندرصندلیهایرزروشدهمینشینند. الزامبهاستفادهازماسکدرموردکودکانمتولدسال۲۰۰۵یاکمسنتر،اجرا نمیشود.

 

 

ماسک صورت بایددروسایلحملونقلعمومی،مغازههاوسایرمکانهایعمومی استفادهشود. درصورتعدماطمینانازمحدودیتفاصله ۲متریمانندمراقبتهایبهداشتی،درمانگاهها ،پروازهایداخلیوکشتیها،حملونقلعمومی،تاکسیهاواتومبیلهایگروهی،دررانندگیعملیوآموزشپرواز،فعالیتهایآرایشگاه،زیبایی،ازماسکهایصورتنیزبایداستفادهشود.سالنآرایش ،سالنماساژ،تاتو،سولاریوموفعالیتهایمشابه. ماسک صورت باید دهان و بینی رابپوشاند.

 

 Andlitsgrímaskal hylja nef og munn.

 

افراد معاف از ماسک افرادیکهقبلاکروناراگرفتند ودرقرنطینهبودند ازماسکمعافمیشوند. وهمینطور،کسانیکهدرکیابلوغلازمبرایاستفادهصحیحازماسکصورتراندارندیابهدلایلدیگریمانندبهداشتنمیتوانندازاینکاراستفادهکنند،ازالزاماستفادهازماسکمعافهستند.

محدودیت ها در محل های کار

داروخانه ها- فروشگاه های مواد غذایی و سایرفروشگاههامی‌توانند به ازای هر ۱۰ متر مکعب ۵ مشتری را بپذیرند ام حداکثر تا ۱۰۰ مشتریو تا زمانیکه فاصله دومتر بین افراد که نسبت خانوادگی ندارن برقرار باشد.

 

هنرهای نمایشی ، سینما و سایر رویدادهای فرهنگیمجازبه پذیرش حداکثر ۵۰ نفر در سالن ها هستند، مثلا در تمرین ها و نمایش ها. پذیرش حداکثر۱۰۰ میهمان نشسته در سالن ها مجاز است و لازم است از ماسک صورت استفاده کنند.  صندلی ها باید با نام شماره گذاری و ثبت شوند.  در زمان وقفه  فروش یا ارائه تنقلات مجاز نیست.  این قانون کودکان متولد ۲۰۰۵ و بزرگتررا  نیز شامل می شود.

 

ممکناستحداکثر۳۰ نفر در تجمعاتوفعالیتهایانجمنهایمذهبیوفلسفیحضورداشتهباشند،امادرمراسمهای سنتیتعداد۱۰۰نفردرمکانمجازاست.اما در مراسم نوشیدن ۲۰ نفر امکان حضور دارند

 

 

رستورانهاییکهفروش

الکلدرآنهامجازاست،ازجمله بارهاواماکنتفریحی،میتوانندساعتتا  ۲۱:۰۰ هر روزدرهفته بازباشندامابایدازقانونحداکثر ۲۰ نفروفاصله۲متربینافرادغیرخانوادهپیرویکنند.باید نام، کنیتالا وشماره تلفن تمام مشتریان نوشته شود. تمام مشتریان باید تا ساعت۲۲:۰۰ رستوران را ترک کنند.  فروش وارسال غذا درب منزل تا ساعت ۲۳:۰۰ مجاز است.

 

کلوپهای شبانه و میخانه ها مجاز هستند تا ساعت ۲۱:۰۰هر روز باز باشندو‌حداکتر تعداد مشتریان فقط ۲۰ نفر است. باید نام،کنیتالا و شماره تلفن تمام مشتریان نوشته شود. تمام مشتریان باید تا ساعت۲۲:۰۰ مکان را ترک‌کنند.

 

سالنهای قمار و ماشین های قمار تا ساعت ۲۱:۰۰ باز هستند با حداکثر تعداد ۲۰ نفر مشتری.نوشیدنی فقط باید برای مهمان ها نشسته سرو شود. همه ی مشتریان باید تا ساعت ۲۲:۰۰مکان را ترک کنند.

 

 

 

 

 

استخرهایشنابازهستند اما فقط باید ۵۰٪ از ظرفیت خود را پذیرش کنند. بچه ها متولد ۲۰۱۵ و کوچکترحساب نمی‌شوند.

 

پیست های اسکی پیست های اسکی مجاز بهپذیرش   تعداد حداکثر  ۵۰٪  ظرفیت  هر منطقه هستند.  کودکان متولد ۲۰۱۵ و کوچکتر در تعداد شمرده نمی شوند.در رستوران های منطقه اسکی همان قوانین کلی در مورد رستوران اعمال میشود. کودکانمتولد ۲۰۱۵ و کوچکتر شمرده نمیشوند..

 

مراکزسلامت وباشگاههایورزشیوتناسباندامباز هستند اما باید حداکثر ۵۰٪ از ظرفیت خود را پذیرش کنند.  همچنین باید تمام کسانیکه حضور پیدا میکنند نامخود را ثبت کنند و وسایل مشترک باید در قبل و بعد از استفاده  ضدعفونی شوند.

 

 

فعالیت های ورزشی تحت حمایت ÍSÍ

 تمریناتومسابقاتورزشیبرایکودکانوبزرگسالاندرداخلوخارجازسالنهم برای کودکان و هم بزرگسالان مجاز است. حداکثر تعداد مجاز در هر سالن۵۰ نفر است. باید تمام وسایل قبل و بعد از استفاده ضدعفونی شوند و هوای سالن بهطور مرتب تهویه شود.

 

ورزشبرای کودکان و بزرگسالان مجاز است و پذیرش حداکثر ۱۰۰ مهمان بصورتنشسته ممکن است اما همه باید از ماسک استفاده کنند. تمام صندلی ها باید شمارهگذرای شوند و نام، کنیتالا و شماره تلفن مهمان ها باید ثبت شود.

 

ورزشهایی که مربوط به مسابقات و المپیک ایسلند  نمیشوند باید خود مقرراتی راتعیین کنند و یا از همان مقررات ورزش های مشابه در انجمن پیروی کنند.

 

 

درمحلکار،مغازهها،ساختمانهایعمومیوخدماتی 

 فاصلهاجتماعی ۲متریبینافراددرفضاورعایت حداکثرتعدادافراد باید رعایتشود. هیچارتباطیبدونفاصلهمجاز بینفضاهایمشترکنبایدوجودداشتهباشد

 

 

 

کنترل بیماری 

 سطوحدرتماس راهرچهبیشترتمیزکردهوضدعفونیکنید،خصوصاًسطوحتماسیمتداولماننددستگیرهدرونردهها.

 دسترسیبهضدعفونیکنندهدستبایددرورودیهاونزدیکبهسطحتماسمشترکباشد ،بهعنوانمثال صفحههایلمسی،سبدخریدوپیشخوانهایصندوقرا بایدمرتبضدعفونیکنند و 

 باعلامتگذاریوهمچنینعلائمپیشگیریازاپیدمیرابهمردموکارمندانیادآوریکنند.

 استفادهازماسکصورتدرمغازههاوسایرمراکز خدماتیاجباریاست.

 

 

سوالات و پاسخ ها

تمامسوالات رایج در مورد قرنطینه، انزوا، واکسیناسیون اینجا جواب داده شده است!

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item38911/Spurningar-og-svor-vardandi-koronaveiruna-

 

 

محدودیتها در مدارس

آیین نامه وزیر بهداشت درباره محدودیت کاردر مدرسه به دلیل اقدامات سختگیرانه کنترل بیماری تا ۵ می ۲۰۲۱ ادامه دارد .

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=7d8fd9a4-e382-4a6a-bd59-50fc680e3480

 

پرستارانکودک و کودکستان ها

حداکثرتعداد پرسنل در هر اتاق: ۲۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۱ متر

استفاده کارکنان از ماسک : در صورتیکه فاصله ۱ متریبین کارکنان امکان پذیر نیست.

جابجایی کارکنان بین گروهها: بیشترین احتیاطبرای جلوگیری از انتقال بیماری انجام گیرد.

حداکثر تعداد کودکان در یک اتاق: هیچ

حداقل فاصله بین کودکان: هیچ

استفاده کودکان از ماسک: هیچ

هیچ قانون و محدودیتی برای تعداد  بچه ها و باهم بودنشان نیست.

 

 

کلاس ۱-۱۰

حداکثرتعداد پرسنل در هر اتاق: ۲۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۱ متر

استفاده کارکنان از ماسک : در صورتیکه فاصله ۱ متریبین کارکنان امکان پذیر نیست.

جابجایی کارکنان بین گروهها: بیشترین احتیاطبرای جلوگیری از انتقال بیماری انجام گیرد.

حداکثر تعداد کودکان در یک اتاق: ۵۰ نفر

حداقل فاصله بین کودکان: هیچ

استفاده کودکان از ماسک: هیچ

مکان های مشترک( ورودی، لابی، سرویس هایبهداشتی) محدودیت تعداد وجود ندارد اگر همه از ماسک استفاده کنند.

کلاسهای ورزش و شنای مدرسه: مجاز است

ترکیبشدن بچه ها:مجاز است

کلاسهای أوقات فراغت

همانقوانینی که در کودکستان ها و دبستان ها اجرا میشود باید اجرا شود.

ترکیبشدن بچه ها: مجاز است

 

مدارسموسیقی

دانشاموزان متولد ۲۰۰۵ و بزرگ‌تر و کارمندان: حداکثر ۲۰ نفر در یک  محل و یک متر فاصله اجتماعی در غیر اینصورت بایداز ماسک استفاده شود.برنامه ها  و نمایش هاباید با قوانین مشابه پیش بروند.

بچههای متولد ۲۰۰۵ و کوچکتر: ۵۰ نفر

قوانینمحدودیت تعداد و فاصله اجتماعی مشابه کودکستان ها اجرا میشود.

 

مدارسمتوسطه

حداکثرتعداد پرسنل در هر اتاق: ۲۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۱ متر

استفاده کارکنان از ماسک : در صورتیکه فاصله ۱ متریبین کارکنان امکان پذیر نیست.

جابجایی کارکنان بین گروهها: بیشترین احتیاطبرای جلوگیری از انتقال بیماری انجام گیرد.

حداکثر تعداد کودکان در یک اتاق: ۵۰ نفر

حداقل فاصله بین کودکان: هیچ

استفاده کودکان از ماسک: هیچ

مکان های مشترک( ورودی، لابی، سرویس هایبهداشتی) محدودیت تعداد وجود ندارد اگر همه از ماسک استفاده کنند.

کلاسهای ورزش و شنای مدرسه: مجاز است

ترکیبشدن بچه ها:مجاز است

 

دانشگاهها

حداکثرتعداد پرسنل در هر اتاق: ۵۰ نفر

حداقل فاصله بین کارکنان:  ۱ متر

استفاده کارکنان از ماسک : در صورتیکه فاصله ۱ متریبین کارکنان امکان پذیر نیست.

جابجایی کارکنان بین گروهها: مجاز نیست

مکان های مشترک( ورودی، لابی، سرویس هایبهداشتی) محدودیت تعداد وجود ندارد اگر همه از ماسک استفاده کنند.

کلاسهای ورزش مجاز است و همان قوانینی که در بقیه کلاس ها اجرا میشود.

 

 

ممکن است بخاطر نقض قوانین کنترل بیماری جریمه اعمالشود

مقررات مجازات برای جرایممربوط به رعایت کردن محدودیت ها ، محدودیت های مجاورت ، قرنطینه وانزوا .

https://www.rikissaksoknari.is/fyrirmaeli/brot-gegn-sottvarnarlogum-og-reglum-settum-samkvaemt-theim-sbr.-19.-gr.-sottvarnalaga-nr.-19-1997-vegna-heimsfaraldurs-6