انزوا چگونه است

قوانین جدیدی اعمالشده است و این صفحه به محض دریافت ترجمه به روز می شود.  قوانین به زبان ایسلندی

شرایطانزواوجداسازیبرایکسانیاستکهویروس کووید۱۹ را دارندامانیازیبهبستریشدندربیمارستانندارند. سپسبایددستورالعمل های مربوط به انزوای خانگی و قرنطینه را درخانهخودرعایتکنندودرخانهیادرمکانیباشندکههمهپروتکلهایبهداشتیومراقبتیوهمچنینحفاظتوامنیتداخلیومراقبتهایبهداشتیمعیین شدهاست. leiðbeiningum um einangrun íheimahúsi

انزوا ویا جداسازی برای کسانی استکه ابتلا آنها به بیماری کوید ۱۹  تاییدشده اما نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارند.در چنین مواردی شما باید دستورالعمل های مربوط به قرنطینه خانگی را رعایت  و در خانه خود و یا مکانی که از طرفحفاظت ملی مدنی و یا سازمان بهداشت ملی تعیین شده است بمانید .

 

قوانین اصلی انزوا در خانه:

·       باید در خانه خود بمانید.

·       باید از دیگران دوری کنید.

·       نباید دوستان و خانواده خود را ملاقاتکنید.

·       نباید سر کار بروید.

·       نباید برای پیاده روی و یا ورزش بیرونبروید .

·       نباید از وسایل نقلیه عمومی استفادهکنید.

·       میتوانید در صورت لزوم برای رفتن بهمراکز درمانی  بعد از مشاوره گرفتن  تلفنی با متخصصین از خانه خارج شوید تا به مراقبتهای درمانی مورد احتیاج دسترسی پیدا کتید.

·       در موارد اضطراری با ۱۱۲ تماس بگیرید.

درحالیکهدرانزواهستید،ارائهدهندهخدماتبهداشتیشما(کادردرمانیمربوطه)مرتباًباشمادرتماسخواهدبود. اگربیشازیکفردمبتلابهویروسکرونا تشخیصدادهشدهاست،همه می‌توانند در یک مکان به قرنطینه فردی بروند.

 

انزواوجداسازییکدرمانوروند  سختگیرانهترازقرنطینهاست،بنابراینقوانینبیشتری نسبت به قرنطینه  برای فرد وجوددارد.

سایراعضایخانواده در صورتعدمتمایلبهترکخانهمیتواننددرهمانمکانقرنطینهشوند. امادراینصورتبایدتماسبافرددرانزواتاحدامکانمحدودشود،ترجیحاً همیشه دو مترازفردآلودهفاصلهداشتهباشند. اگرافرادبیشتریدرخانهبیمارشوند،اینمدتطولانیترمیشودواعضایدیگرخانههمبایدقرنطینهشوند.

دراینجا اطلاعات مربوط به ویروس کرونا به زبانی آسان برایخواندن وجودداردکهتوسطانجمنملیکمکبهتوسعهتهیهشدهاست. upplýsingar um kórónaveiruna áauðlesnu máli

 

 

چگونه بعد از ابتلابه ویروس کووید ۱۹ جداسازی یاانزوا انجام  می شود؟

کارکنانبخشکوید ۱۹ از طریق تلفن به کسانیکه  دورهانزوا را به پایان رسانیده اند کمک و راهنمایی میکنند.

 بنابه شرایط زیر، پزشک متخصص می‌تواند فرد را از دورهانزوا خارج کند:

• ۱۴روزازتشخیصOG گذشتهباشد.

 •فردبرای ۱۴ روز هیچ علایمی نداشته باشد.

 

پزشکانبخش کوید بیمارستان لندسپیتالی مسوول پاسخگویی تلفنی برای خارج شدن فرد از انزواهستند.

 

موارد خاص

افراد بدون علایمبیماری:فردباید بهمدتیکهفته  علایمیمانند ضعف وخستگی/ احساسبیماری،سرفه،تنگینفسوآبریزشبینیو تب را نداشته باشدو۱۴ روزازجواب مثبت آزمایشگذشتهباشد.

 

همخانهها/ افرادی که باهم زندگی میکنند و در قرنطینه یا انزوا هستند.

براساس تصمیمپزشک تیم کوید ۱۹، یک نمونه غربالگری یا تست می‌تواند کسانی را که با فردی زندگیمی‌کردند  که در قرنطینه یا انزوا بوده، ازقرنطینه آزاد کند، برای این افراد بطور خودکار بارکدی از طریق پیام کوتاه ارسالمیشود  که با آن می‌توانند برای انجام تستبروند. منظور از همخانه ، همه ی افرادی است که در یک‌خانه زندگی میکنند همچنینکودکانی که با فردی که در انزوا بوده در ارتباط بوده اند.

 

همخانه هاییکه باهم در انزوا هستند:به محض بهبود اولین فرد از گروهی که مبتلا به کرونا شده‌اندآن فرد می‌تواند از انزوا خارج شود (همانطور که در بالا ذکر شده است) به این شرطکه افرادی که هنوز بیمار هستند در انزوا باقی بمانند و با فردی که بهبود یافته دریکجانباشند، اگر تفکیک فرد بهبود یافته از سایر افرادی که هنوز بیمار هستند مقدورنباشد، همه ی آنها باید باهم به انزوا ادامه دهند تا زمانی که آخرین نفر از گروههم بهبود یابد و مهم است که تمام افرادی که در انزوا بوده اند قبل از خروج ازانزوا باید خود و خانه را کاملا تمیز کنند. همخانه به معنی تمام افرادی است که دریک خانه زندگی میکنند حتی بچه ها.

 

متخصصانبهداشت و درمان: همان قوانینی که برای افراد عادی اعمال میشود برای این گروهنیز اجرا میشود البته وظایف شخص مورد نظر باید هنگام بازگشت به کار ( گروه‌هایآسیب پذیر) در نظر گرفته شود.

 

متخصصان مراقبت های بهداشتی:

 

همانقوانینیکهبرایدیگرانوجوددارد،بااینحال،وظایفشخصموردنظربایدهنگامبازگشتاوبهکار(گروههایآسیبپذیر)درنظرگرفتهشود. پزشکوسرپرستهرموردرابهصورتجداگانهارزیابیمیکنند.یک پزشک و ناظر شرایط را مورد به مورد ارزیابی میکنند.