کودکان، مدارس و کارهای دانش آموزی

آیـین نـامـه ای دربـاره محـدودیـت هـای مـدرسـه بـه دلـیل هـمه گـیری بـیماری در حـال اجـرا


. اعمال می شود ۲۰۲۰  اکتبر۱۹  تا۲۰۲۰  اکتبر۵ است که از

قــــوانــــین مــــربــــوط بــــه محــــدودیــــت تــــعداد افــــراد در گــــردهــــمایــــی و فــــاصــــله اجــــتماعــــی بــــرای
. و بعد از آن اعمال نمی شود ۲۰۰۵ کودکان متولد

 دبــــیرســــتان هــــا و ، مــــدارس ابــــتدایــــی ، ایــــن قــــوانــــین و محــــدودیــــت هــــا در کــــودکســــتان هــــا


دانشگاه ها اعم از خصوصی و دولتی اجرا می شود.

و هــمچنین ایــن قــوانــین در تــمام فــریســتونــدهــا)مــراکــز ســرگــرمــی بــعداز مــدرســه(و مــراکــز


خدمات اجتماعی و مراکز ورزشی نیز اجرا میشوند


مهدکودک ها

 بـه کـودکسـتانـها اجـازه داده مـی شـود کـه فـعالـیت خـود را بـه شـرط رعـایـت قـانـون فـاصـله

 یـــا 2004  ادامـــه دهـــند  .کـــودکـــان مـــتولـــد ، یـــک مـــتری و یـــا اســـتفاده از مـــاســـک صـــورت

 نـفر بـاشـند  .والـدیـن و بسـتگان بـه طـور کـلی نـبایـد 30 بـالاتـر نـبایـد در هـر اتـاق بـیش از

 ضـروری بـاشـد  .حـضور والـدیـن بـه ً مـگر ایـنکه کـامـلا ، وارد سـاخـتمان مهـدکـودک شـونـد

دلــیل ســازگــاری بــایــد بــه گــونــه ای بــرنــامــه ریــزی شــود کــه آنــها از امــکانــات بهــداشــتی و

 مــتر از هــمدیــگر و 1 غــذایــی در محــل اســتفاده نــکنند و بــایــد اطــمینان حــاصــل کــنند کــه

هــم کــارکــنان فــاصــله دارنــد  .فــقط یــک پــدر و مــادر مــی تــوانــند کــودک را در چــندروز اول

سـازگـاری هـمراهـی کـنند  .مـدیـران مهـد کـودک بـایـد اسـتفاده از مـاسـک بـرای والـدیـن را


اجباری کنند


در پایان هر روز محل های کودکستان باید تمیز و یا ضد عفونی شوند.

مدارس ابتدایی

بـــه مـــدارس ابـــتدایـــی اجـــازه داده مـــی شـــود کـــه فـــعالـــیت خـــود را بـــه شـــرط رعـــایـــت قـــانـــون

2004  ادامـه دهـند .کـودکـان مـتولـد ، فـاصـله یـک مـتری و یـا اسـتفاده از مـاسـک صـورت

 نــفر بــاشــند  .والــدیــن و بســتگان بــه طــور کــلی 30 یــا بــالاتــر نــبایــد در هــر اتــاق بــیش از


. ضروری باشد ً مگر اینکه کاملا ، نباید وارد ساختمان مهدکودک شوند


در پایان هر روز محل مدرسه باید تمیز و یا ضد عفونی شوند.

کالج ها و دانشگاهها

 کــار در مــدرســه مــجاز اســت بــه شــرطــی کــه دانــش ،  در تــمام ســاخــتمانــهای دبــیرســتان

 مــتر بــین خــود را داشــته بــاشــند و حــداکــثر 1 آمــوزان و کــارکــنان بــتوانــند فــاصــله حــداقــل

 نــــــفر بیشــــــتر نــــــباشــــــد  .بــــــین گــــــروهــــــها  در 30 تــــــعداد دانــــــش آمــــــوزان در هــــــر کــــــلاس از

 در صـــــورت ،  تـــــوالـــــت و راهـــــروهـــــا ،  لابـــــی ،  مـــــانـــــند ورودی ، فـــــضاهـــــای مـــــعمول مـــــدرســـــه

 مـجاز اسـت دانـش امـوزان گـرد هـم جـمع شـونـد  .در ، اسـتفاده از مـاسـک هـای صـورت

،  مــطالــعات بــالــینی ،  آمــوزش هــنر ،  بــه عــنوان مــثال در آمــوزش عــملی ، شــرایــط خــاص


دانش آموزان و معلمان باید از ماسک صورت استفاده کنند.

نـــبایـــد در ، ســـایـــر رویـــدادهـــایـــی کـــه بـــه عـــنوان آمـــوزش یـــا یـــادگـــیری بـــه حـــساب نـــمی آیـــند

سـاخـتمان مـدرسـه اتـفاق بـیفتند  .بـازدیـدکـنندگـان از سـاخـتمانـهای مـدارس بـایـد محـدود

و کم شوند.

 تـماس بـین دانـش آمـوز در حـین تـمریـن و در ، در کـلاس هـای تـربـیت بـدنـی در کـالـج هـا

 مـــتری در رخـــتکن هـــا و 1  بـــایـــد قـــانـــون فـــاصـــله ، مـــسابـــقات مـــجاز اســـت  .بـــا ایـــن حـــال


سایر مناطق خارج از منطقه تمرین و منطقه مسابقه رعایت شود.


، سـطح تـمام وسـایـل مـعمول در کـلاسـها بـایـد پـس از حـضور هـر گـروه از دانـش آمـوزان

ضـــد عـــفونـــی شـــود  .تـــجهیزات مـــتداول و ســـطوح اجـــسام نـــیز بـــایـــد روزانـــه ضـــد عـــفونـــی


با تأكید بر كنترل فردی بیماری ، شود  

ممنوعیت گردهمایی و کودکان

 کــودکــان و جــوانــان هــمیشه قــبل از مــلاقــات بــا دوســتانــشان و هــم بــعد از بــازگشــت بــه


خانه باید همیشه دست های خود را کاملا بشویند.

 خـــانـــواده هـــا مـــیتوانـــند از تـــکنولـــوژی )انـــواع اپ هـــا (بـــرای بـــرقـــراری ارتـــباط و تـــماس بـــا


عزیزانشان استفاده کنند.

از فــرصــت اســتفاده کــنید و بــه کــودکــان بــیامــوزیــد کــه هــنگام بــرقــراری ارتــباط بــا عــزیــزان


تخیل خود را فعال کنند ،  هجی کردن ، خود نامه بنویسند و نوشتن


چک لیست برای اپراتورها )کسانی (که با کودکان و نوجوانان کار میکنند https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41246/ Tilslakanir%20á%20takmörkunum%204.%20ma%C3%AD%20%20Gátlisti%20til%20rekstrarðila%20sem%20vinna%20með% 20börn%20og%20ungmenni%20-%2028.04.2020.pdf

همه باهم به کاهش سرعت ویروس کمک کنیم   با آب و صابون بشوییم  .همچنین استفاده از الکل دستی ً و کاملا ً دستها را مرتبا نیز خوب است. هنگام سرفه یا عطسه صورت خود را در آرنج  بگیریم نه در دست و هوا.  دهان و ، لمس  صورت خود را با دست به حداقل برسانید، به عنوان مثال  .چشم بینی زیرا به این ترتیب ویروس می تواند وارد بدن شود. از آغوش و بوسه پرهیز کنید.  از تماس نزدیک با دیگران خودداری ،  اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا را دارید آبریزش بینی و غیره ، کنید  .سرفه از نزدیک شدن به افرادی که به نظر می رسد مبتلا به سرماخوردگی یا آنفولانزا هستند خودداری کنید. پرسش و پاسخ ها متداول ویروس کرونا چیست؟  کرونا نوعی ویروس است که می تواند باعث بیماری شود به ویژه در افرادی که سالم نیستند  .اخبار کودکان برنامه ی جالبی در مورد ، ویروس داشته است چگونه ویروس باعث بیماری می شود؟  کرونا باعث بیماری هایی می شود که   تب و درد استخوان  .این ،  مانند سرفه ، شباهت زیادی به سرماخوردگی دارند ویروس همچنین می تواند باعث بیماری های جدی مانند ذات الریه شود  .اگر   بهتر است از مرکز بهداشت یا از چت آنلاین ، سوظن به عفونت وجود دارد . مشاوره بگیرید Heilsuvera.is

آیا ویروس کرونا خطرناک است؟تعداد کمی از افراد مبتلا به ویروس بیمار میشوند اما تمام مبتلایان باید تحت نظر قرار بگیرند آیا ممکن است که به بیماری کوید مبتلا شوم؟ اگر با کشی که به ویروس کرونا مبتلا بوده است در تماس بوده اید ممکن است به این بیماری مبتلا شوید کودکان در قرنطینه دستورالعمل ها و پیشنهادات برای والدین کودکان با نیازهای ویژه مراقبتی در قرنطینه - دستورالعمل برای والدین https://www.landspitali.is/default.aspx? pageid=0512041b-5c5d-495d-b31e-36a69291e120 توصیه هایی را برای کودکان و نوجوانان ارائه داده Hringbraut بیمارستان کودکان است https://www.landspitali.is/default.aspx? pageid=0512041b-5c5d-495d-b31e-36a69291e120 مدافعان حقوق کودکان اطلاعاتی را برای کودکان و نوجوانان مربوط به کرونا جمع آوری کرده است Umboðsmaður barna  https:// اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ  ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ھﺎ و واﻟﺪﯾﻦ دراﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item39277/EfCOVID-19-koronaveiran-berst-til-Islands---upplysingar-fyrir-born-og ungmenni

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎﯾﯽ اﺛﺮ   Stefanía Emilsdóttir و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ھﻮش و رﺷﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item40937/

Covid-19_leikskólar%20og%20börn.pdf https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39944/ Hallo%20eg%20heiti%20korona.pdf

این کتابی است که روانشناسان برای کودکان و والدین در خانه آماده کرده اند

My hero is you