سفر به ایسلند و از ایسلند

As of Friday 25 February 2022 all public restrictions due to the COVID-19 pandemic will be lifted, both domestically and at the border. Thereby no COVID-19 prevention measures will be in place at the border, regardless of whether individuals are vaccinated or unvaccinated.

Quick guide in english to COVID-19 border measures

This quick guide to COVID-19 border measures will help you find out what general rules apply when entering Iceland. The information provided here is for guidance only. A final decision on entry is in all cases made at the border.

قوانین جدیدی اعمالشده است و این صفحه به محض دریافت ترجمه به روز می شود.  قوانین به زبان ایسلندی

به مردم ایسلند اکیداً توصیه می شود از سفرهای غیر ضروری به مناطق خطرناک

ناشی از COVID-19 مگر اینکه کاملاً واکسینه شدهباشند ، جلوگیری کنند.  قوانین خاصی برای سفر به  کشور اعمال می شود.

 

محدودیت های سفر برای همه اتباع کشور های سوم اعمال می شود ، یعنی   اشخاصیکه نه شهروندان EEA / EFTA هستند و نه تابعیت آندورا ، موناکو، سان مارینو یا واتیکان را دارند ، صرف نظر از اینکه به ویزا احتیاج داشته باشند یا بتوانند بدون ویزا به منطقه شینگن سفر کنند.

reglugerð um för yfir landamæri,

توجه داشته باشید که از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۱ انگلیسیها جزو کشور ثالث  محسوب میشوند.

 

تنها گرینلند یک منطقه امن محسوب می شود وافراد از آنجا می توانند بدون محدودیت سفر کنند. همه کشورهای دیگر مناطق خطرناک محسوب می شوند.

توصیه می شود افرادی که در سفر هستند با توصیه هایدولت دولت در مورد سفر در شرایط کووید ۱۹ آشنا شوند.

ferðaráð stjórnvalda vegna COVID-19.

قوانین مرزی

بسته به اینکهافراد دارای گواهی واکسیناسیون کامل یا عفونت قبلی  کووید ۱۹ هستند یا خیر ، قوانین متفاوتی اعمال میشود.

 

قوانینی که در مرز از تاریخ ۱۶ آگوست ۲۰۲۱ اعمال میشود

Reglur um landamærin gilda frá 16. ágúst 2021.

 

اطلاعات قابل دسترسیدر مورد قوانین مرزی

در اینجا یک میانبر به زبان انگلیسی پیدا خواهیدکرد که قوانین اصلیاعمال شده در مرز را توضیح می دهد.  ایناطلاعات فقط برای راهنمایی است ، اما تصمیم نهایی در هنگام ورود به کشور همیشه دردستان مرزبانان است.

 

توصیه می شود افرادی که در سفر هستند با توصیه هایدولت دولت در مورد سفر در شرایط کووید ۱۹ آشنا شوند.

ferðaráð stjórnvalda vegna COVID-19.

 

کنترل های مرزی برایافراد واکسینه شده یا کسانیکه قبلا به کووید مبتلا شده اند:

همه گردشگران باید قبل از ورود به کشور پیش ثبت نامکنند و در صورت امکان  تاریخ برگشتشان رانیز ثبت کنند.

گواهی واکسیناسیون کامل یا گواهی عفونت قبلی را بایددر مرز نشان داد.  اگر گواهی معتبر در نظر گرفتهنشود ، باید دو نمونه تست گرفته شود و در این بین فرد ۵  روز قرنطینه میشود.

باید ۱۴ روز از دوز دوم واکسن (یا ۱۴ روز پس از دوزجانسن ) سپری شده باشد تا گواهی معتبر باشد.  اگر مدت کوتاهی از واکسیناسیون گذشته باشد، فردباید به نمونه برداری مرزی مراجعه کرده و دستورالعمل های قرنطینه در خانه را دنبال کندتا نتیجه منفی  آزمایش برسد.

همه گردشگران واکسینهشده و کسانی که عفونت قبلی آنها تأیید شده است ، باید قبل از سوار شدن به هواپیما یاکشتی در راه ایسلند ،مدرک منفی کووید را ارائه دهند.  هر دو آزمایش پی سی آر و آزمایش آنتی ژن سریعکووید ۱۹  پذیرفته می شود.  آزمون باید ۷۲ ساعت قبل از عزیمت در اولین مرحلهسفر انجام شده باشد.  اگر گواهی در مرز ارائهنشود، ۱۰۰ هزار کرون جریمه میشوید و تست دادن و قرنطینه هم اجباری خواهد بود.

 

اگر مسافری اخیرامبتلا به کووید شده بوده باشد نیازی به آزمایش منفی پی سی آر و یا تست دادن در مرزرا ندارد و داشتن آزمایش پی سی آر که مثبت است که بیشتراز چهارده روز (دورانقرنطینه کامل شده باشد) و کمتر از ۱۸۰ روز از صدور آن میگذرد کافیست.این افرادهمچنین لازم نیست بخاطر ۴۸ ساعت اقامت در کشور تست بدهند.

کسانیکه در ایسلندزندگی میکنند و یا فامیلی اینجا دارند علاوه بر داشتن آزمایش پی سی آر و یا آنتیبادی باز هم باید در مرز تست بدهند، این امر درمورد کودکان متولد ۲۰۱۵ و بزرگترنیز صدق میکند. نمونه برداری (تست) را می‌توان در کفلاویک و یا تمام کلینیک هایسطح کشور تا ۴۸ ساعت بعد از ورود به کشور انجام داد.

 

نمونه گیری و قرنطینهکودکان: کودکانی که در سال۲۰۰۵ یا بعد از آن متولد شده اند از تعهد ارائه گواهی پی سی آر منفی هنگام ورود معافهستند.  اگر کودکی با شخصی که دارای گواهی واکسیناسیونیا گواهی عفونت قبلی است سفر کند، همراه آن شخص خواهد بود و قرنطینه نمی‌شود.  همین قوانین در مورد کودکی که به تنهایی سفر میکند نیز صدق می کند.

کودکانی که بستگانی در ایسلند دارند: کودکان متولد ۲۰۱۵ یابزرگتر که در ایسلند زندگی می کنند یا دارای اقوامی در اینجا هستند ، هنگام ورود بهایسلند باید تست کووید ۱۹ را انجام دهند.  نمونهگیری را می توان در مرز کفلاویک یا در مراکز بهداشت در سراسر کشور در اسرع وقت پس ازورود به ایسلند انجام داد.

 

کودکان خردسال زیر ۱۸سال در همه موارد مجازبه سفر به ایسلند با والدین خود هستند ، مشروط بر اینکه والدین اجازه ورود به این کشوررا داشته باشند.

توصیه می شود که مسافران ا‌پلیکیشن راکنینگ Rakning را دانلود کنند. این   ردیابی است که برای دریافت نتایج غربالگری منفی استفاده می شود و در صورت لزوم به ردیابیعفونت ها کمک می کند.

اگر کوچکترین شکی مبنی بر ارائه گواهی جعلی توسطفردی ایجاد شود ، فرد موظف خواهد بود که دوبار تست انجام دهد که در مدت فاصله ی  دوتست در قرنطینه بماند.

قوانین مرزی برای کسانیکه واکسینه نشده اند یا آلوده نشده اند:

تمام مسافرانی که به ایسلند می آیند بایدقبل از عزیمت بصورتالکترونیکی ثبت نام کنند اما این ثبت نام به معنای مجوز سفر نیست.

همه باید آزمایش پی سی آر منفی همراهداشته باشند و مدرک آزمایش سریع انتی بادی معتبر نیست، این آزمون باید ۷۲ ساعت قبلاز عزیمت در اولین مرحله از سفر انجام شود، اگر گواهی در مرز ارایه نشود، فرد ۱۰۰هزار کرون جریمه میشود.

 

نمونه گیری در مرز هنگام ورود به کشور.

قرنطینه ویک تست دیگر: قرنطینه باید پنجروز نگه داشته شود و نمونه گیری دیگری در پایان آن انجام شود.  توجه داشته باشید که یک روز جدید از نیمه شب شروعمی شود.  مجاز است در قرنطینه خانگی باشید بهشرطی که محل مطابق دستورالعمل اپیدمیولوژیست دارای شرایط و قوانین خاصی اباشد.  در اینجا لیستی از اقامتگاه هایی است که از مهمانان می‌توانند برای قرنطینهدر آنجا بمانند.

Hér er listi yfir gististaði sem taka á móti gestum ísóttkví.

مستقیماً از ایستگاه مرزی با اتوبوس فرودگاهی ، تاکسی ، ماشین کرایه ای یا ماشین شخصی بهایستگاه قرنطینه بروید.  به مسافران توصیه میشود در صورت خستگی و یا بدی هوا ، شب را در مهمانسرای نزدیک ایستگاه مرزی بمانند.  مرزبانان می توانند در این مورد راهنمایی کنند.

 

نمونه گیری و قرنطینه کودکان: کودکانی که در سال ۲۰۰۵ یا بعد از آنمتولد شده اند مجبور نیستند  در مرز تستبدهند.آنها از تعهد ارائه گواهی منفی پی سی آر در هنگام ورود نیز معاف هستند.  اگر کودکی با شخصی که باید قرنطینه شود سفر می کند، کودک در کنار او می ماند و در صورت منفی بودن تست آخر مسافر ، از قرنطینه آزاد میشود.  کودکی که به تنهایی سفر می کند نیازیبه قرنطینه ندارد.

 

کودکانی که در سال ۲۰۰۴ و قبل از آن متولد شده اند باید در مرز تست بدهند و قرنطینه۵ روزه و سایر نمونه گیری های بازم است را انجام دهند مگر اینکه گواهی واکسیناسیون کامل را نشاندهند.

دومین غربالگری در مراکز درمانی سراسر کشورانجام می شود و بارکد شب قبل از نمونه گیری به تلفن همراه ارسال می شود.  لطفاً به ساعات مختلف کار برای نمونه گیری توجهکنید.

نتیجه مثبت غربالگری همیشه منجر به قرنطینه انفرادی می شود و باید دستورالعملهای مربوط به قرنطینه در خانه را دنبال کرد. اگر فردی با ویروسی که مسری تر است و / یا باعث بیماری جدی تری می شود تشخیصداده شود ، فرد مورد نظر بدون قید و شرط ملزم به بستری شدن در بیمارستان است. قرنطینهانفرادی در اپیدمی رایگان است و فرد در اختیار تیم کنترل عفونت و بخش بستری تیملندسپیتالی قرار می‌گیرد.

توصیه می شود که مسافران برنامه Rakning را دانلود کنند.  این برنامه ای است  که برای ارتباط با نتایج غربالگری منفی استفادهمی شود و در صورت لزوم به ردیابی عفونت ها کمک می کند.

 

یک گردشگر موظف است در صورت مشخص بودن تاریخ برگشت خود از ایسلند را از پیشثبت کند.  اگر مدت اقامت کوتاهتر از زمانمورد نیاز در قرنطینه باشد ، فرد به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد ، زیرا اینخطر وجود دارد که شخص مورد نظر قوانین قرنطینه را رعایت نکند.

 

به این مساله توجه شود که نقض قرنطینه یا انزوا می تواند منجر به جریمه و مشارکت مقاماتدر جلوگیری از نقض شود.

 sekta 

 

قوانین مرزی برای مسافران ترانزیت

مسافران ترانزیتی که گواهی عفونت قبلییا واکسیناسیون کووید ۱۹ را ندارند ، باید هنگام ورود به کشور آزمایش پی سی آر  منفی نشان دهند.

 

مسافران ترانزیتی که کمتر از ۴۸ ساعت در ایسلند اقامت دارند باید قرنطینه شوند.

در اینجا لیستی از اقامتگاه هایی است که از مهمانان در قرنطینهپذیرایی می کنند.

Hér er listi yfir gististaði sem taka á móti gestum ísóttkví.

 

سایر اطلاعات مهم

 

توصیه میشود افرادی که در سفر هستند توصیه های دولت در موردسفر در زمان کوید ۱۹ را مطالعه کنند.

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/adstod-erlendis/ferdarad-vegna-covid-19/

 

مهم است کسانیکه در جایی گیر کرده‌اند و برای خارج شدن به مشکلخورده‌اند به آدرس  hjalp@utl.isایمیل بزنند و یا از طریق فیسبوک مسیج بفرستند.

ودر موارداضطراری می‌توان با شماره تلفن ۵۴۵۰۱۱۲ تماس برقارا کرد و کمک خواست .

اطلاعاتزیادی در مورد حقوق افراد در سفر در لینک زیر آمده است

https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/category/1/upplysingar-um-rettindi-ferdafolks-vegna-covid-19