Moderna

English below

Polski poniżej

Þú hefur verið bólusett/ur með bóluefni lyfjafyrirtækisins Moderna

Vegna öryggis þarf að bíða í 15 mínútur eftir bólusetningu
Ef þér fer að líða illa hafðu þá samband við starfsmann á svæðinu
Full virkni kemur fram 2 vikum eftir aðra bólusetningu
Bólusetningarskírteini er aðgengilegt á mínum síðum á heilsuvera.is

Hverju má búast við eftir bólusetningu?

Fyrstu 1-2 dagana eftir bólusetningu má búast við vægum, skammvinnum óþægindum sem yfirleitt eru með öllu skaðlaus. Þetta geta t.d. verið óþægindi á stungustað, þreyta, höfuðverkur, verkir í vöðvum og liðum, kuldahrollur, hiti og ógleði. Þetta eru merki um að líkaminn sé að mynda ónæmissvar og að bóluefnið hafi tilætluð áhrif. Hægt er að tilkynna aðrar og alvarlegar aukaverkanir til heilbrigðisstarfsfólks eða á vef Lyfjastofnunar.

Grunnbólusetning

Eftir fyrsta skammt grunnbólusetningar er sent boð í annan skammt eftir 4 vikur. Til að hámarka virkni þurfa að lágmarki 28 dagar að líða milli skammta. Enginn hámarkstími er á milli skammta á Íslandi.

Örvunarbólusetning

Örvunarskammtur er gefinn 5-6 mánuðum eftir að grunnbólusetningu lauk. Við örvunarbólusetningu er notaður hálfur skammtur miðað við grunnbólusetningu með Moderna. Bóluefni Moderna hefur reynst vel sem örvun þrátt fyrir að annað bóluefni hafi verið notað í fyrri skammta. Aukaverkanir af þriðja skammti bóluefnis frá Moderna virðast sambærilegar við aukaverkanir eftir seinni skammt grunnbólusetningar.

Einstaklingsbundnar sóttvarnir

Virðum 1 metra nálægðarmörk
Þvoum hendur reglulega og sótthreinsum
Loftum reglulega út
Notum andlitsgrímur þegar á við

-------------------

English

You have been vaccinated with the vaccine developed by the medicinal product company Moderna.

For your safety, you will have to wait for 15 minutes after vaccination.
If you start to feel ill, please contact a member of staff in the area.
The vaccine will be fully effective 2 weeks after your second vaccination.
Certificate regarding the vaccination can be obtained from heilsuvera.is (you need electronic ID)

What can I expect after vaccination?

During the first 1-2 days after vaccination, you may expect mild, short-term discomfort which is, as a rule, completely harmless. This may include injection site discomfort, tiredness, headache, muscle and joint pain, chills, fever and nausea. These are all signs that your body is building up immunity and that the vaccine is having the requisite effect. Other and more serious side effects can be reported to healthcare professionals or directly to the Icelandic Medicines Agency website.

Primary vaccination

A notification for a second dose of a primary series will be sent in 4 weeks' time. In order to maximize efficacy, a minimum of 28 days must elapse between doses. There is no maximum time between doses in Iceland.

Booster vaccination

Booster vaccination is given 5-6 months after primary vaccination is finished. Moderna has proven effective as a booster even if other vaccines were used in primary vaccination. Side effects of the third dose from Moderna are similar to side effects of the second dose.

Personal infection prevention

Respect the one-metre social distancing rules
Wash your hands regularly and disinfect
Maintain good ventilation
Use facemasks where appropriate

-------------------

Polski

Szczepionka, którą Ci podano, została opracowana przez firmę Moderna, produkującą produkty lecznicze.

Ze względów bezpieczeństwa po szczepieniu należy odczekać 15 minut.
Jeśli źle się poczujesz, skontaktuj się z członkiem personelu.
Szczepionka będzie w pełni skuteczna po upływie 2 tygodni od drugiego szczepienia.
Certyfikat szczepienia można pobrać ze strony heilsuvera.is (jeśli potrzebujesz identyfikatora elektronicznego)

Czego mogę się spodziewać po szczepieniu?

W ciągu pierwszych 1–2 dni po szczepieniu można spodziewać się łagodnego, krótkotrwałego dyskomfortu, który z reguły jest całkowicie nieszkodliwy. Może to być ból w miejscu zastrzyku, zmęczenie, ból głowy, mięśni i stawów, dreszcze, gorączka oraz nudności. Świadczy to o tym, że organizm buduje odporność i że szczepionka przynosi wymagany efekt. Inne, w tym poważniejsze, skutki uboczne można zgłaszać pracownikom ochrony zdrowia lub bezpośrednio na stronie internetowej Islandzkiej Agencji Leków.

Szczepienie podstawowe

Powiadomienie o drugiej dawce w serii podstawowej zostanie przesłane w ciągu 4 tygodni. Aby uzyskać maksymalną skuteczność, pomiędzy dawkami musi upłynąć co najmniej 28. W Islandii nie ma maksymalnego odstępu pomiędzy dawkami.

Szczepienie przypominające

Szczepienie przypominające podaje się 5–6 miesięcy po zakończeniu szczepienia podstawowego. Szczepionka firmy Moderna okazała się skuteczna jako dawka przypominająca, nawet jeśli podczas szczepienia podstawowego zastosowano inne szczepionki. Działania niepożądane występujące po trzeciej dawce szczepionki firmy Moderna są podobne do obserwowanych po dawce drugiej.

Indywidualne środki zapobiegania zakażeniom

Zachowuj metr odstępu od innych ludzi
Regularnie myj i dezynfekuj ręce
Dbaj o dobrą wentylację pomieszczeń
Używaj maseczek zgodnie z zaleceniami

-------------------